Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet fastställde ståndpunkterna inför Europeiska rådets möte med Ukraina och Europas konkurrenskraft som tema

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.3.2023 12.29 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 15.57
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n lippu

Onsdagen den 22 mars fastställde statsrådets EU-ministerutskott ståndpunkterna inför Europeiska rådets möte, eurotoppmötet och energirådets möte samt ståndpunkterna i fråga om förslaget till förordning om gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon.

Europeiska rådet sammanträder den 23–24 mars för att diskutera frågor som gäller Ukraina, konkurrenskraft, den inre marknaden och ekonomi samt energi. Stats- och regeringscheferna ska också få en översikt över migrationssituationen. Europeiska rådet kommer även att diskutera Rysslands anfallskrig och dess globala konsekvenser med FN:s generalsekreterare António Guterres.

Finland framhåller att EU:s starka politiska, ekonomiska och militära stöd samt humanitära bistånd till Ukraina ska fortsätta och utökas. Finland är redo att positivt granska nya förslag om att höja stödet till Ukraina och stödja Ukrainas försvarsmakt. Finland förespråkar gemensam upphandling för att stödja Ukraina. Dessutom understöder Finland att Ryssland konsekvent påförs ytterligare sanktioner på grund av sin fortsatta aggression. Finland anser att det är viktigt att verkställa sanktionerna på ett effektivt sätt och att förhindra kringgående av sanktionerna. Finland stöder strävandena att ställa Ryssland till svars för det olagliga anfallskriget och dess konsekvenser.

Europeiska rådet ska diskutera den långsiktiga strategin för att öka konkurrenskraften och produktiviteten i Europa samt utnyttjandet av den inre marknadens potential.

Finland anser att rättvis konkurrens, en fungerande inre marknad och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt, och är i nyckelroll när det gäller att lösa både nuvarande och framtida utmaningar. En öppen och regelbaserad handel är viktig när målet är att säkerställa konkurrenskraften och bidra till en grön omställning. Det är viktigt att EU även i fortsättningen är öppet för internationell handel och investeringar och samtidigt främjar lika villkor.

Teman för eurotoppmötet den 24 mars är det ekonomiska läget och samordningen av politiken i euroområdet. Avsikten är att anta medlemsländernas gemensamma uttalande om dessa teman. För Finland är det viktigt att fördjupa bankunionen, i första hand genom att utveckla resolutionen av banker och lagstiftningen om insättningsgaranti.

Energirådet sammanträder den 28 mars och försöker nå fram till en allmän riktlinje om gasmarknadspaketet. Finland förhåller sig i princip positiv till utvecklingen av den inre marknaden för gas och en närmare integration av den inre marknaden. Ministrarna ska också diskutera elmarknadsmodellen. Också en förlängning av giltighetstiden för förordningen om samordnade åtgärder för att minska efterfrågan på gas kommer att tas upp.

Europeiska kommissionens förslag om uppdatering av koldioxidgränsvärdena för tunga fordon gäller nya fordon från och med 2030. Målet är att främja EU:s mål för minskade utsläpp och klimatneutralitet på ett kostnadseffektivt sätt. Statsrådets ståndpunkt i fråga om förslaget till förordning blir offentlig efter statsrådets allmänna sammanträde.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli