Hoppa till innehåll

Finland invalt i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 18.45 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 12.10
Pressmeddelande

Det treåriga mandatet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) 2022–2024 är Finlands första hela period i rådet. I rådet fortsätter Finland sitt enträgna arbete för att främja de universella mänskliga rättigheterna.

Finland fick 180 röster i omröstningen i FN:s generalförsamling i New York den 14 oktober. Finland valdes ur gruppen Västeuropa och andra stater tillsammans med Luxemburg och Förenta staterna. Finland var medlem i ett år 2006–2007 då MR-rådet grundades.

”Finland är redo att bära ansvar och samarbeta med olika aktörer för att de mänskliga rättigheterna inte ska förbli tomma ord. Ett fungerande multilateralt regelbaserat system och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna är nyckeln till såväl det finska samhällets välfärd och säkerhet som till den globala freden och säkerheten och en hållbar utveckling”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

”Finland, och också jag personligen, har utmärkta erfarenheter av civilsamhällets deltagande i skötseln av allmänna ärenden. Vi kommer att bedriva ett nära samarbete med såväl inhemska som internationella civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare. Det är viktigt att inte bara staternas röst hörs i rådet för mänskliga rättigheter, utan att också det civila samhällets, forskarnas och den privata sektorns synpunkter och kompetens får utrymme”, säger minister Haavisto.

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste organ när det gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna. Rådet sammanträder i Genève och består av 47 stater. Dess uppgift är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt, bland annat genom att ingripa i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Rådet har tagit ställning till situationen i flera länder och tillsatt oberoende experter för att övervaka läget till exempel i Syrien, Myanmar och nu senast i Afghanistan.

Rådet antar också initiativ och ger rekommendationer i ärenden som berör de mänskliga rättigheterna. Det kan till exempel gälla kvinnors, barns och olika minoriteters rättigheter, människorättsfrågor kopplade till klimatförändringar och digitalisering eller rättigheter och säkerhet för människorättsförsvarare, journalister och det civila samhället.

 

Medlemskapet i MR-rådet är ett led i rättighetsperspektivet i Finlands utrikespolitik
 

Medlemskapet i rådet för mänskliga rättigheter stöder genomförandet av rättighetsperspektivet i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och det enträgna arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna.

I rådets beslutsfattande kommer Finland att försvara och främja den multilaterala regelbaserade ordningen och de universella mänskliga rättigheterna. Vi stöder det arbete som utförs av FN:s oberoende experter och uppmuntrar det civila samhällets och människorättsförsvarares deltagande i rådets verksamhet.

Utöver arbetet i MR-rådet kommer Finland under de kommande åren att fortsätta ge sitt starka stöd till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, och hennes byrå som har en central roll i uppföljningen av rådets initiativ och i det praktiska tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna.

Som ett led i försöken att undergräva de mänskliga rättigheterna utsätts kvinnors rättigheter och könsrelaterade frågor för ett hårt tryck på multilaterala forum. Finland arbetar för att jämställdheten och kvinnornas rättigheter ska förverkligas fullt ut. Vi främjar principen om icke-diskriminering och försvarar rättigheterna för personer i utsatt ställning. Också rättigheter för personer med funktionsnedsättning, urfolk och hbtqi-personer är viktiga i Finlands verksamhet.

Finland stöder fullt ut rådets mandat att ta ställning till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att MR-rådet för en direkt, konstruktiv dialog också om svåra frågor för de mänskliga rättigheterna.

 

Mer information:

Paula Parviainen, ambassadör, ledande sakkunnig, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 425
Ann-Mari Fröberg, ambassadråd, teamledare, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 896
Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].