Hoppa till innehåll

Finlands fjärde handlingsplan för ”Kvinnor, fred och säkerhet” har publicerats

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2023 14.59 | Publicerad på svenska 14.3.2023 kl. 13.00
Pressmeddelande

Den nya nationella handlingsplanen som handlar om kvinnor, fred och säkerhet gavs ut den 13 mars. Det är Finlands fjärde handlingsplan och den gäller åren 2023–2027. Det centrala målet för handlingsplanen, som utarbetats i brett samarbete med berörda parter, är att i högre grad engagera kvinnor i freds- och säkerhetsarbetet och därigenom bidra till att bygga upp en hållbar fred.

Den nationella planen utgår från resolution 1325 av FN:s säkerhetsråd, ”Kvinnor, fred och säkerhet”. Syftet med resolutionen och de kompletterande nio resolutionerna är att stärka kvinnors roll och inflytande i att förebygga och lösa konflikter, bygga upp fred och öka kvinnors säkerhet i konflikter.  Finland är starkt engagerat i att driva vidare agendan Kvinnor, fred och säkerhet. Finlands nationella handlingsplan fastställer prioriteringarna för och styr Finlands arbete för att genomföra resolution 1325.

Den nya handlingsplanen har fem huvudmål:

  1. Stärka kvinnors meningsfulla medverkan och mångfald när det gäller att förebygga konflikter och bygga upp en hållbar fred. 
  2. Stärka kvinnors ledarskap, meningsfulla medverkan och mångfald samt jämställdhetsintegrering i fredsprocesser och fredsmedling.
  3. Stärka kvinnors meningsfulla medverkan och mångfald samt jämställdhetsintegrering inom säkerhetsområdet, krishanteringen och beredskapsarbetet.
  4. Förbättra kvinnors och flickors säkerhet och tillgodose deras rättigheter och olika behov vid kriser.
  5. Bidra till att genomföra agendan Kvinnor, fred och säkerhet och öka kontextkänsligheten i den nationella och internationella verksamheten.

Utfallet av handlingsplanens mål följs upp regelbundet, och om arbetet med att genomföra planen rapporteras årligen. 

Finlands fjärde nationella handlingsplan har tagits fram i nära samarbete med företrädare för olika förvaltningsområden och civilsamhällesorganisationer. Utöver utrikesministeriet har justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet och Krishanteringscentret, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet deltagit i arbetet med att utarbeta och genomföra planen. 

Andra parter som åtagit sig att genomföra handlingsplanen är CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, Kyrkans Utlandshjälp, Rättstatscentret, Partiernas internationella demokratisamarbete, Finska Missionssällskapet, Finlands Flyktinghjälp, Finlands Röda Kors och Befolkningsförbundet.  Handlingsplanens mål främjas också av ett stort antal andra forsknings- och organisationsaktörer.

De svenska och engelska versionerna av handlingsplanen ges ut senare på våren.

Nationell handlingsplan (på finska, publikationsarkivet Valto)

Ytterligare information

  • Anu Apo, nationell 1325-koordinator, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 103, [email protected]