Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder beredde genomförandet av de riktlinjer som regeringen drog upp förra veckan

finansministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.2.2022 14.24 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 12.10
Pressmeddelande 78/2022
Aki Lindén

Tisdagen den 8 februari fortsatte ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder att bereda och genomföra de riktlinjer som regeringen fastställde vid sin överläggning förra veckan. Ministerarbetsgruppen förordade också att rekommendationen om distansarbete upphör vid utgången av februari. De förordningar som gäller lindrigare begränsningar av restaurangernas verksamhet och fortsatt begränsning av tillämpningen av covidintyget som coronapass är under beredning. Statsrådet utfärdar ett principbeslut om uppdatering av hybridstrategin vid sitt allmänna sammanträde på torsdag.

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet föreslår att rekommendationen om distansarbete ska upphöra vid utgången av februari

Ministerarbetsgruppen förordade finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förslag att rekommendationen om distansarbete ska upphöra den 28 februari. Även om den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, kan rekommendationen fortsättningsvis tillämpas regionalt i områden med samhällsspridning. Ministerarbetsgruppen ansåg det vara bra att man övergår till en kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen stegvis och på ett flexibelt sätt.

Arbetsgivare uppmanas att följa informationen från de regionala hälsovårdsmyndigheterna eftersom det regionala läget kan förändras snabbt. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att bedöma riskerna på arbetsplatsen. För att möjliggöra hälsosäkert arbete på arbetsplatserna är det fortfarande viktigt att vidta hygien- och skyddsåtgärder och på andra sätt främja arrangemang som minskar närkontakter och övriga riskfaktorer.

Begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp den 14 februari

Förra veckan fastställde regeringen att begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp i områden med samhällsspridning från och med den 14 februari. Det innebär att restaurangerna får servera alkohol till klockan 23 och hålla öppet till klockan 24. Detta gäller både restauranger som i huvudsak serverar mat och restauranger som i huvudsak serverar alkohol. Kravet på att varje kund ska ha en egen sittplats och begränsningarna av antalet kundplatser ändras inte. Avsikten är att en ändring av den förordning som begränsar restaurangernas verksamhet ska utfärdas vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 10 februari.

Dessutom har regeringen tidigare konstaterat att begränsningarna av restaurangernas verksamhet kan slopas helt och hållet från och med den 1 mars om epidemiläget fortsätter att utvecklas i en gynnsam riktning och hälso- och sjukvårdens bärkraft inte är hotad.

Fortsatt begränsning av tillämpningen av covidintyget som coronapass under beredning

Ministerarbetsgruppen föreslår att coronapasset i sin nuvarande form förblir lagt på is fram till den 28 februari.

Beredningen av en proposition om utvidgad tillämpning av covidintyget som coronapass fortsätter med tanke på framtida behov. Regeringen avser överlämna propositionen till riksdagen under vårsessionen.

Anvisningar till regionerna om begränsningar som gäller tillställningar

Förra veckan rekommenderade regeringen att alla begränsningar som gäller antalet deltagare i kultur-, idrotts- och evenemangsbranschens offentliga tillställningar och i hobbyverksamhet avvecklas helt och hållet från och med den 14 februari.

Social- och hälsovårdsministeriet sänder ett styrningsbrev om rekommendationerna till de regionala myndigheterna så snart som möjligt. De behöriga myndigheterna i varje region fattar beslut om gällande begränsningar.

Principbeslut om uppdatering av hybridstrategin

Ministerarbetsgruppen slutförde uppdateringen av hybridstrategin för hantering av coronakrisen. Avsikten är att statsrådet ska utfärda ett principbeslut om den nya hybridstrategin vid sitt allmänna sammanträde på torsdag. Samtidigt upphävs principbeslutet om att ta i bruk nödbromsmekanismen.

Målet för hybridstrategin 2022 är att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt, stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin och att på ett ändamålsenligt sätt förbereda sig för att pandemin fortsätter.

Vaccinationer, ökad användning av självtester och information till allmänheten ska bidra till att människor på eget initiativ försöker förhindra smittspridning. I beslutsfattandet beaktas fortfarande principen om prioritering av barnets bästa. Om epidemiläget snabbt försämras igen måste man kunna reagera på det genom att vidta lämpliga åtgärder.

I fortsättningen går epidemibekämpningen i första hand ut på att människor på eget initiativ agerar på ett hälsosäkert sätt, och på förebyggande av allvarliga följder av smittspridning genom vaccinationer. Temporära bestämmelser, till exempel om nationell tillämpning av EU:s covidintyg, införs endast till nödvändiga och avgränsade delar. En hög vaccinationstäckning, ökad användning av självtester och tydlig information till allmänheten om läget och åtgärderna i olika regioner är avgörande med tanke på en hälsosäker coronavardag.

Arbetet med att uppdatera strategin för testning och spårning framskrider

Ministerarbetsgruppen fick också en lägesrapport om den uppdatering av strategin för testning och spårning som beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att den uppdaterade strategin ska införas så snart som möjligt.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att strategin för testning och spårning uppdateras så att den motsvarar behoven i det rådande epidemiläget och så att praxis ska vara enhetlig i hela landet.

De principer enligt vilka testning och spårning ska riktas till anställda inom social- och hälsovården och till att skydda riskgrupperna kommer att preciseras i den uppdaterade strategin. Vid hanteringen av epidemin betonas i fortsättningen de insjuknades och exponerades eget agerande för att förhindra smittspridning.

Ytterligare information:

Timo Lehtinen, familje- och omsorgsminister Lindéns specialmedarbetare, [email protected]
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, och Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (rekommendationen om distansarbete)
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (coronapasset)
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (styrningen av regionerna)
Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (förordningen om restaurangernas verksamhet)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (hybridstrategin)
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (strategin för testning och spårning)