Hoppa till innehåll

Ny fart för finländska FoUI-systemet – Parlamentarisk arbetsgrupp drar upp riktlinjer för inriktningen av FoU-finansiering

Utgivningsdatum 1.3.2023 13.08 | Publicerad på svenska 12.6.2023 kl. 10.33
Pressmeddelande

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) drar i sin slutrapport upp riktlinjer för inriktningen av forsknings- och utvecklingsfinansiering. Utöver FoU-finansieringen hänför sig riktlinjerna till olika sätt att stärka samarbetet och ledningen av FoUI-systemet samt öka kunnandet och FoU-arbetskraften. Dessutom gäller de nationella strategiska val, utvärdering av hur effektiv FoU-finansieringen är samt utveckling av en forsknings- och innovationsvänlig verksamhetsmiljö.

Bakom arbetsgruppens arbete ligger lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet, som trädde i kraft den 1 januari 2023. Genomförandet av lagen ökar betydligt den statliga finansieringen av FoU-verksamhet 2024–2030.

Enligt arbetsgruppen bör FoUI-systemet och FoU-finansieringen utvecklas på ett övergripande, balanserat och långsiktigt sätt. Förutsägbar och långsiktig finansiering möjliggör en högklassig och genomslagskraftig FoU-verksamhet samt uppmuntrar alla aktörer i systemet att förbinda sig till och göra investeringar.

”Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen har arbetat engagerat, och arbetet har gett resultat. Lagen om FoU-finansiering och FoU-skatteavdraget trädde i kraft vid ingången året, och den plan som nu ska lämnas till statsministern fastställer partiernas gemensamma syn på utvecklingen av hela systemet samtidigt som finansieringen ökar. Målet är en effektiv användning av offentlig FoU-finansiering med sikte på en starkare produktivitetstillväxt, hållbar ekonomisk tillväxt och tillägnande av ny kunskap och bildning i Finland. I kristider inger vårt samförstånd om FoUI-verksamhetens betydelse hopp om ett ännu starkare framtidens Finland”, konstaterar arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamoten Matias Mäkynen.

Arbetsgruppen anser att ledningen och samordningen av forsknings- och innovationspolitiken på hög nivå bör stärkas för att det ska vara möjligt att utveckla FoUI-systemet på ett övergripande sätt. Arbetsgruppen föreslår att forsknings- och innovationsrådets strukturer, resurser och ställning ska stärkas. Samtidigt ska kunnandet och FoUI-politiken utnyttjas i det internationella arbetet med Finlandsbilden.

Bristen på kompetent arbetskraft och tillgången på FoU-arbetskraft innebär en betydande utmaning för det finländska FoUI-systemet. En ökning av FoUI-verksamhetens volym och ambitionsnivå förutsätter en avsevärd höjning av kompetens- och utbildningsnivån. Det behövs mera satsningar på den högsta utbildningen, och antalet anställda inom forskning och utveckling samt andelen doktorer av FoU-personalen bör höjas. Det är nödvändigt att utöka kompetensinvandringen och utveckla de tjänster som stöder den för att den eftersträvade volymen och ambitionsnivån för FoUI-verksamheten ska kunna nås.

Enligt arbetsgruppens bedömning finns det skäl att ytterligare stärka samarbetet mellan olika aktörer i det finländska FoUI-systemet. Samarbetet mellan olika aktörer ska åter ses som en av de viktigaste styrkorna i den finländska FoUI-verksamheten.

Arbetsgruppen föreslår också att man i Finland ska inleda en process för att fastställa nationella prioriteringar och göra strategiska val som gäller FoU-verksamheten. De strategiska valen skapar förutsättningar för förutseende, långsiktiga och målmedvetna nationella utvecklingsåtgärder och för samarbete mellan företag och den offentliga sektorn. De strategiska valen utgör en viktig grund för en effektiv inriktning av den begränsade offentliga FoUI-finansieringen. Beredningen och valen av strategiska prioriteringar genomförs under ledning av det nya forsknings- och innovationsrådet.

I april 2022 tillsatte statsrådet en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp med uppgiften att fortsätta det arbete som den tidigare parlamentariska FoUI-arbetsgruppen utförde 2021. Arbetsgruppen hade till uppgift att utarbeta en plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod, agera uppföljningsgrupp som stöd för beredningen av lagen om FoU-finansiering och följa genomförandet av de riktlinjer som den FoUI-arbetsgrupp som var verksam 2021 dragit upp. Arbetsgruppens rapport överlämnades till statsminister Sanna Marin den 1 mars 2023.

Ytterligare information: Matias Mäkynen, arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3059, och Antti Pelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533