Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till Ålands självstyrelselag: Det är svårt att få en övergripande helhetsbild av betydelsen av och storleksklassen på de väsentliga konsekvenserna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.4.2022 8.37 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 17.47
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett justitieministeriet ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till Ålands självstyrelselag. Propositionen är omfattande och den har beretts under en lång tid. Lagförslaget är ställvis för detaljerat och i lagförslaget bör man fokusera på att motivera och förklara det som där föreslås.

Dessutom bör förslagets konsekvenser lyftas fram på ett begripligt och konsekvent sätt. Det detaljerade utkastet till proposition försvårar läsbarheten och gör det svårare att bilda sig en uppfattning om det väsentliga. På basis av utkastet till proposition är det svårt att få klarhet i de konkreta konsekvenserna av ändringen.

Lagförslagets begriplighet skulle förbättras väsentligt om de centrala ändringsförslagen presenterades i tabellform i början av propositionen. I tabellen bör det anges vilka paragrafer som är nya i sak och vilka som är sådana att de har motsvarighet i den gällande lagen. Lagförslaget ger den uppfattningen att det är fråga om en möjliggörande lag som gör det möjligt att på ett förenklat sätt överföra vissa ärenden till landskapet för avgörande. Nu får läsaren inte lätt en uppfattning om huruvida lagförslaget enbart handlar om en modernisering av lagen eller om en principiellt betydande ändring.

I lagförslaget beskrivs självstyrelsens betydelse för Åland och konsekvenserna av ändringen för de demokratiska rättigheterna, men de centrala fördelarna med ändringen för ålänningarna, för företag och andra sammanslutningar bör beskrivas närmare. I lagförslaget bör det göras en mer omfattande bedömning av på vilket sätt ålänningarnas möjligheter att delta och påverka i samhället förbättras jämfört med nuläget och vilka ändringar som kan uppnås i vardagen för ålänningarna, för företag och sammanslutningar genom ett mer dynamiskt självstyrelsesystem än det nuvarande. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har varit tvunget att yttra sig om ett utkast till regeringens proposition som efter den version som lämnades till rådet har ändrats väsentligt. Ett förfarande som försvårar arbetet i rådet för bedömning av lagstiftningen kan inte anses vara förenligt med god beredningskultur. Rådet för bedömning av lagstiftningen betonar att utkastet till proposition bör lämnas till rådet i tillräckligt färdig form. Arbetet i rådet för bedömning av lagstiftningen har försvårats av meddelandet om att 29 § i det utkast till proposition som lämnats till rådet stryks. 


Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig regeringens proposition med förslag till Ålands självstyrelselag (projektnummer OM016:00/2013).


Utkastet till regeringens proposition följer till viss del anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046923 1001