Hoppa till innehåll

Genomforandet av regeringsprogrammet
Regeringen lämnade propositioner som syftar till att minska osäkerheten i arbetslivet och reformera incitamentsystemet för skogsbruket

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 1.11.2022 13.00 | Publicerad på svenska 2.8.2023 kl. 15.48
Regeringen lämnade propositioner som syftar till att minska osäkerheten i arbetslivet och reformera incitamentsystemet för skogsbruket

I september–oktober lämnade regeringen propositioner till riksdagen med förslag till en tydligare definition av ett anställningsförhållande och till ett nytt incitamentsystem för skogsbruket.

Arbetslivet är allt mångformigare och arbete utförs på allt fler sätt. Det är ibland oklart om arbetet utförs i ett anställningsförhållande eller som självständig företagare. I oktober föreslog regeringen ändringar i arbetsavtalslagen i syfte att ge dem som tillämpar lagen hjälpmedel särskilt för gränsdragningen mellan arbete i ett anställningsförhållande och arbete som utförs som företagare.

Med tanke på parternas rättigheter och skyldigheter är det viktigt att skilja på arbete som utförs i ett anställningsförhållande och arbete som utförs som företagare. En arbetstagare i anställningsförhållande har bland annat rätt till betald semester årligen, arbetstidsskydd och uppsägningsskydd. Målet för propositionen är att förhindra att anställningar kamoufleras att se ut som annat än ett anställningsförhållande och att minska osäkerheten i arbetslivet. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2023.

Genom det nya incitamentsystemet för skogsbruket stöds en aktiv skötsel av privata skogar vid rätt tidpunkt, genomförande av naturvårdande åtgärder och upprätthållande av ett nätverk av skogsvägar. Den största förändringen jämfört med det nuvarande Kemera-systemet gäller torvmarksskogar. Regeringen lämnade i september en proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket.

För att lagen om incitamentsystemet ska träda i kraft förutsätts att Europeiska kommissionen godkänner systemet, och därför ska tidpunkten för lagens ikraftträdande föreskrivas senare genom förordning av statsrådet. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024 och gälla till utgången av 2029.