Hoppa till innehåll

Statsminister Sanna Marin vid riksdagens diskussion om meddelandet om regeringsprogrammet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.12.2019 12.19 | Publicerad på svenska 16.12.2019 kl. 14.59
Tal

(med reservation för ändringar)

Arvoisa puhemies,

Ärade talman!

Vi presenterade första gången regeringsprogrammet ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” för riksdagen för ett halvår sedan. Ett mål för regeringsprogrammet och de fem partierna i regeringen är ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt och där nationens ekonomiska framgång, sociala välfärd och miljöansvar går hand i hand. Vi vill skapa ett samhälle som är bra för alla: för barn, vuxna och äldre, för dem som bor på landsbygden och dem som bor i städer.

De första stegen i regeringsprogrammet har tagits och vi fortsätter målmedvetet och beslutsamt att genomföra det. Regeringen vänder blickarna mot framtiden. Vi tittar inte åt sidorna.

Vår uppgift är att stärka människors förtroende för framtiden. Förtroende skapas endast genom handling. Det är det vi koncentrerar oss på.

Jag lyfter i mitt tal fram de viktigaste prioriteringarna i regeringsprogrammet. Dessutom går jag igenom de beslut som redan fattats för att reformera Finland samt hur Finland ska bli ett bättre och rättvisare samhälle för alla människor.

Ärade talman!

Det huvudsakliga målet för regeringens ekonomiska politik är människornas välfärd. Målet är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Vi har förbundit oss till en ansvarsfull ekonomisk politik och till en strävan efter balans i de offentliga finanserna. Ett led i en ansvarsfull ekonomisk politik är också de nödvändiga reformer och investeringar som ökar produktiviteten och som förbättrar sysselsättningen och de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Därför gör vi satsningar på utbildning, forskning, innovationer och infrastruktur genom både permanent finansiering och engångsfinansiering.

I regeringsprogrammet har det skrivits in ett program för framtidsinvesteringar på 3 miljarder euro. Det finns redan beslut om hur en tredjedel av detta belopp ska fördelas. Vi behöver investeringar och samarbete både inom den offentliga och den privata sektorn. Vårt gemensamma mål ska vara ett samhälle som förnyar sig ekonomiskt och strukturellt och som har en hög sysselsättningsgrad och ett starkt näringsliv samt välmående och kunniga människor.

Vi vill stärka och utveckla den nordiska välfärdsstaten. En högklassig utbildning, social välfärd och jämlika möjligheter att klara sig i livet utgör också grunden för en hållbart växande ekonomi och människors aktivitet. När vi upplever äkta samhörighet och delaktighet i samhället, arbetar vi tillsammans för att bygga upp vårt land.

Jag anser det viktigt att det centrala målet för regeringens ekonomiska politik är att minska ojämlikheten och stärka jämställdheten. Det är inte bara en rättvis utan också en klok och ansvarsfull ekonomisk politik och samhällspolitik.

Välfärdsstaten är en källa till stolthet för oss finländare och det ska den också vara. Det är värdefullt att vi skapar lika möjligheter och trygghet för alla, och att vi tar hand om dem som har det sämst ställt. Ingen lämnas ensam.

Regeringens gemensamma vilja är att genomföra reformer för ett sådant Finland där varje barn kan bli vad det vill och där var och en kan åldras tryggt och på ett människovärdigt sätt. Finland är ett föredöme och ett ideal för många ute i världen.

Ärade talman!

Vi går snart in i ett nytt decennium. De första besluten som styr den framtida utvecklingen har redan fattats.

Även om det inte alltid avspeglas i diskussionen i denna sal, har man kommit bra i gång med genomförandet av regeringsprogrammet. I nästa års budget genomförs en mängd viktiga reformer.

De minsta pensionerna stiger, höjningarna av grundskyddet träder i kraft, finansieringen av utbildningen ökar på alla utbildningsstadier och finansieringen av basservicen stärks. En jämlik rätt till småbarnspedagogik på heltid återställs för alla barn och gruppstorlekarna inom dagvården minskar.

Om några veckor kommer dessa beslut att synas i människornas vardag.

I januari får pensionärer med låga inkomster mer pengar att leva på. Pensionen förbättras för mer än 600 000 finländare. De disponibla inkomsterna ökar för över 70 procent av finländarna. De arbetslösa kan koncentrera sig på att söka nytt arbete utan oro för nedskärningar i försörjningen, när aktiveringsmodellen slopas.

Genom att satsa på utbildning och stärka kompetensen ser vi till att Finland är konkurrenskraftigt. Satsningarna på utbildning är betydande också med avseende på en hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättningen.

Vi har lovat förändring, och nu kommer denna förändring att synas i människornas vardag. Vi kommer att fortsätta på denna väg.

Ärade talman!

Det har under en lägre tid rått osäkerhet i världsekonomin och i Finlands ekonomi. Mellan de grå molnen syns det lyckligtvis även ljusglimtar. Avmattningen i tillväxten verkar minska och vissa osäkerhetsfaktorer försvinna. Vi hoppas på ekonomisk återhämtning och tillväxt, men vi har också förberett oss på förhållanden med långsammare tillväxt.

Principen om en aktiv finanspolitik är exceptionellt framträdande i regeringsprogrammet. Det betyder att vi reagerar på konjunkturerna. Detta syns i budgeten för nästa år. Vi stöder tillväxt och sysselsättning, vi litar på finländskt arbete och på företagarandan.

Ärade talman!

Regeringens mål att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 procent är krävande. Vi tar detta på fullt allvar. Den offentliga ekonomins hållbarhet är nu och särskilt i framtiden beroende av en hög sysselsättning. När vi når sysselsättningsmålet är den offentliga ekonomin i ett normalt konjunkturläge i balans år 2023.

Vi genomför reformer som stärker jämställdheten och förtroendet på arbetsmarknaden. Vi vill stärka dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatserna.

Vi vill stärka företagens tillväxtförutsättningar och möjligheter att sysselsätta. Vi vill trygga förutsättningarna för tillväxt överallt i Finland med hjälp av en aktiv region- och näringspolitik.

Vi arbetar för hela Finland. Från Hangö till Utsjoki och från östra Finland till Satakunta.

Ärade talman!

Regeringen har förbundit sig till att reformera social- och hälsovårdstjänsterna. I somras kom man överens om en gemensam modell. Med hjälp av den tryggas jämlika och högklassiga tjänster för var och en. Vi genomför reformen med tanke på människornas behov, inte enbart med tanke på strukturen.

Huvudansvaret för ordnandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster ligger hos den offentliga sektorn. På detta sätt säkerställs jämlikheten mellan människor i hela Finland. Vi beaktar även de enskilda regionernas varierande utmaningar när det gäller ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Regeringen ser till att äldre finländare får service. Varje människa har rätt till en trygg ålderdom. Ingen ska behöva fundera på om han eller hon får människovärdig och högklassig omsorg. Därför införs det bestämmelser om en bindande personaldimensionering när det gäller heldygnsomsorg. Samtidigt ska kvaliteten på hemvården ses till.

Vi genomför vårdgarantin, och tack vare den kan människor få vård i tid samtidigt som vårdköerna förkortas. Detta är en betydande förbättring jämfört med nuläget. Antalet läkare liksom även vårdpersonalen utökas.

Regeringen anser att den sociala tryggheten är ett viktigt skyddsnät, som dock kräver utveckling. Vi vill att vårt system för social trygghet på ett mer flexibelt sätt ska motsvara medborgarnas föränderliga livssituationer och behov. Vi vill förbättra systemets tillförlitlighet, förutsägbarhet och begriplighet.

Ärade talman!

Klimatförändringen är vår framtids största utmaning. Vi måste göra mer och handla snabbare. Detta gäller Finland, Europa och hela världen. Det handlar om våra barns framtid. Detta faktum har erkänts i regeringsprogrammet. Vi har förbundit oss till att Finland ska vara klimatneutralt 2035. Vårt mål är ambitiöst, men samtidigt är det också nödvändigt – för oss själva och framför allt med tanke på kommande generationer.

Våra åtgärder stöder sig på forskningsrön och vi respekterar bedömningar av experter.

I den offentliga debatten har det på ett oansvarigt sätt hävdats att begränsningen av klimatförändringen skulle innebära elände och svårigheter för vanliga människor och företag och för samhället. Detta påstående stämmer inte.

Vi genomför inte klimatåtgärder för att försvåra vardagen, utan för att alternativet att inte göra någonting är förödande för individer och samhällen – både ekonomiskt och mänskligt.

Vi vill att Finland ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Detta kräver beslut som minskar utsläppen och stärker kolsänkorna. Dessa beslut grundar sig på fakta, inte på uppfattningar. Och dessa beslut kommer att meddelas allmänheten på ett öppet och begripligt sätt. Dessutom korrigeras felaktiga påståenden som framförs.

Regeringen vidtar klimatåtgärder på ett hållbart sätt som är rättvist ur både regional och social synvinkel.

Det innebär att personer med små och medelstora inkomster inte bara har en möjlighet utan också ett incitament att i sin vardag göra hållbara val med tanke på miljön. Regeringen investerar i kollektivtrafiken och främjar en ökning av andelen fotgängare och cyklister.

En stark klimatpolitik innebär att vi kan skapa nya arbetsplatser och nya framgångshistorier kring den teknik som behövs för att bekämpa klimatförändringen. Arbetet med att göra industrin och trafiken koldioxidsnåla har redan påbörjats, och vi vill vara med och möjliggöra en modernisering av den finländska industrin.

Även betydelsen av den inhemska livsmedelssektorn ökar, eftersom klimatförändringen förändrar förutsättningarna för matproduktion globalt. Vi kommer att agera och anvisa tilläggssatsningar till jordbruket för att förbättra dess lönsamhet.

Utöver att begränsa klimatförändringen arbetar vi också för att trygga och stärka den biologiska mångfalden. Den finländska naturen är en skatt som vi bör värna om för kommande generationer. En natur där biologisk mångfald råder är också en förutsättning för människornas välbefinnande.

Ärade talman!

Regeringen kommer fortsättningsvis att aktivt påverka i Europeiska unionen. Vi har lyckats väl med att sköta EU-ordförandeskapet. Vi fortsätter som ett aktivt medlemsland också efter ordförandeskapet.

Regeringen vill stärka Finlands betydelse internationellt. Orsaken till detta är inte bara en vilja att lösa globala utmaningar i samarbete med andra utan också att det ligger i finländarnas och Finlands intresse.

Det faktum att Finland internationellt sett är en större påverkare än dess faktiska storlek antyder, beror på vår förmåga att vara en lösningsinriktad och pålitlig aktör.

Inom utrikes- och säkerhetspolitiken fortsätter vi på samma linje. Vi betonar rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, demokrati och fred.

Vi sörjer för en trovärdig försvarsförmåga för Finland och tryggar tillräckliga resurser för detta. Försörjningsberedskapen i Finland ska tryggas under alla förhållanden.

Finland är ett land som inte hör till någon militär allians. Regeringen fortsätter att fördjupa försvarssamarbetet med Sverige och det samarbete med Nato som grundar sig på partnerskap.

Ärade talman!

Regeringen har förbundit sig att öka jämställdheten i det finländska samhället. Ute i världen är vi kända för just detta.

Vi vill att Finland ska vara ett land där varje barn kan bli vad det vill.

Därför satsar vi på utbildningen på alla stadier. Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs. Vi förbättrar jämställdheten i grundskolan. Läroplikten utvidgas till andra stadiet. Samtidigt blir gymnasie- och yrkesutbildningen genuint avgiftsfri. Högskoleutbildningen stärks.

Regeringen har förbundit sig att höja kompetensnivån i Finland. Kompetensen är den viktigaste framgångsfaktorn med tanke på individernas och hela samhällets framtid.

Ju högre vår kompetens är, desto stabilare är den grund som vår ekonomi står på. Kompetensen hänger i hög grad samman med både social och ekonomisk hållbarhet.

I satsningarna på den sociala hållbarheten ingår också att genom politiska beslut hjälpa och stödja låginkomsttagare. Om de som redan nu är låginkomsttagare drabbas av nedskärningar leder det inte bara till ekonomiska förluster för dem utan också till att hoppet om en bättre framtid förloras. Det har vi inte råd med.

Som vi alla mycket väl vet är det inte möjligt att uppnå ekonomisk hållbarhet utan social hållbarhet. Detsamma gäller den ekologiska hållbarheten. De går alla hand i hand. Detta tänkesätt styr regeringens verksamhet.

Ärade talman!

Regeringen för Finland från ett ekonomiskt sett förlorat decennium till ett decennium av hållbar utveckling.

Den väg som vi har valt är rättvis och ansvarsfull. Vi stärker välfärdsstaten, den bästa samhällsmodellen i världen.

Vi satsar på människors kompetens och på sysselsättningen. Vi sörjer för människors välbefinnande och säkerhet. Vi bär vårt ansvar för klimatet. Vi ökar jämställdheten och delaktigheten.

Genom att agera på detta sätt och genom att genomföra regeringsprogrammet kan vi stärka människornas tillförsikt inför framtiden. Detta är vår uppgift.