Hoppa till innehåll

Statsrådet utsåg en projektgrupp med ansvar för genomförandet av åtgärderna enligt meddelandet om likabehandling – arbetet för att genomföra åtgärderna har inletts vid olika ministerier

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.11.2023 14.57 | Publicerad på svenska 16.11.2023 kl. 15.17
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt ett projekt som ansvarar för genomförandet av åtgärderna enligt statsrådets meddelande till riksdagen om likabehandling. Meddelandet innehåller ett flertal åtgärder för att främja likabehandling och bekämpa rasism i det finländska samhället. Många av åtgärderna utgår från regeringsprogrammet, men i meddelandet ingår också en del nya åtgärder. Ett mer ingående åtgärdsprogram för projektet utarbetas våren 2024.

Arbetet med att sammanställa ett aktuellt kunskapsunderlag om diskriminering och rasism till stöd för genomförandet pågår som bäst. Planeringen av och förberedelserna inför flera åtgärder har inletts vid olika ministerier. Till exempel minnesdagen för förintelsens offer börjar firas i enlighet med internationell praxis.

Många av åtgärderna i meddelandet pågår under hela regeringsperioden, till exempel statsrådets interna likabehandlings- och jämställdhetsutbildningar och beaktandet av likabehandling och jämställdhet i ministeriernas resultatstyrning.

År 2024 genomförs en kampanj mot rasism tillsammans med arbetsmarknads-, idrotts-, kultur- och civilsamhällesorganisationer. Under ledning av statsminister Petteri Orpo förs årligen en diskussion med olika samhällsaktörer i syfte att främja likabehandling och icke-diskriminering. Det första diskussionsmötet ordnas våren 2024.

”Det krävs enträget arbete för att främja likabehandling och icke-diskriminering och utrota rasism i samhället. Det är särskilt viktigt att det i samhället finns ett starkt engagemang för de här målen, eftersom vi tillsammans kan åstadkomma en förändring. Jag är nöjd över att åtgärderna i meddelandet framskrider som planerat”, säger statsminister Petteri Orpo.

För projektet har det tillsatts en politisk styrgrupp som består av statssekreterarna Risto Artjoki (statsrådets kansli), Riikka Slunga-Poutsalo (finansministeriet), Mikaela Nylander (undervisnings- och kulturministeriet) och Päivi Nerg (jord- och skogsbruksministeriet). Projektet har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där alla ministerier deltar. Projektets sekretariat finns vid statsrådets kansli. Sekretariatet samarbetar med justitieministeriet, som har det övergripande ansvaret för främjande av likabehandling i statsrådet.

Projektet ska höra berörda aktörer under arbetets gång. Projektets mandatperiod löper ut den 31 mars 2027. Regeringen beslutade vid budgetförhandlingarna att anvisa projektet 6 miljoner euro i finansiering.

Ytterligare information: Katriina Nousiainen, projektchef, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 735, [email protected], och Jouni Varanka, ordförande för den förvaltningsövergripande arbetsgruppen, enhetschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177, [email protected]