Hoppa till innehåll

Statsrådets framtidsredogörelse ger en utblick över kommande generationers Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.1.2023 13.54 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 15.44
Pressmeddelande

Statsrådets framtidsredogörelse godkändes torsdagen den 19 januari. Den syftar till att skapa en gemensam syn på kommande generationers Finland. Redogörelsens systematiska reflektion över framtiden lägger grunden för en proaktiv förvaltning.

Framtidsredogörelsen är ett viktigt led i statsrådets framtidsarbete. Målet är inte att förutsäga framtiden, utan att vidga tänkandet, utmana antaganden och öka medvetenheten om möjliga framtida utvecklingsförlopp och om deras konsekvenser. Statsrådet har lämnat en framtidsredogörelse till riksdagen varje valperiod sedan 1993.

”Covid-19-pandemin och den genomgripande förändringen i säkerhetsmiljön våren 2022 har gjort vår verksamhetsmiljö allt mer osäker. Statsförvaltningens förmåga att smidigt hantera osäkerhet och behovet av mer förutseende beslutsfattande har accentuerats. Finlands förmåga att bereda sig för och reagera på krissituationer har under senare tid fått erkännande ute i världen. Prognostisering är en nödvändig del av informationsgrunden för det strategiska beslutsfattandet, och den bör fortsätta och ytterligare stärkas”, säger statsminister Sanna Marin.

Redogörelsen består av två delar. Den första delen har för första gången utarbetats som tjänsteuppdrag i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan alla ministerier. Arbetssättet stärker statsförvaltningens förmåga att bereda sig för framtiden. Som ett led i beredningsarbetet har statsrådets kansli och Dialogpaus-stiftelsen även ordnat 50 diskussionstillfällen om Finlands framtid.

I redogörelsens första del presenteras åtgärder som måste vidtas oberoende av hur framtiden ser ut. Åtgärderna hänger ihop med följande stora frågor:

  1. Hur kan vi påverka vår omvärld så att vi framgångsrikt främjar fred, säkerhet, stabilitet, välfärd, hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter?
  2. Hur kan vi i framtiden uppfylla välfärdssamhällets värdelöfte?
  3. Hur kan vi skapa en verksamhetsmiljö som ger upphov till hållbar tillväxt?
  4. Hur kan vi säkerställa välfärdssamhällets finansieringsunderlag och lösa hållbarhetsunderskottet?
  5. Hur kan vi bromsa klimatförändringen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och gå över till en koldioxidsnål ekonomi på ett rättvist sätt?
  6. Hur kan vi trygga kommande generationers möjligheter till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart liv?

Redogörelsens första del stöder ministeriernas strategiarbete. I den presenteras fyra olika scenarier som beskriver möjliga framtida utvecklingsförlopp. Det är inte fråga om prognoser, och många utvecklingsförlopp kan ännu påverkas.

Kommande generationers Finland

Kärnfrågan inför framtiden är hur vi ska trygga kommande generationers möjligheter till ett hållbart liv. I den andra delen av framtidsredogörelsen utreds möjligheter att bättre beakta kommande generationer i lagberedningen och möjligheter att bättre utnyttja prognostisering.

När man vill ta hänsyn till kommande generationer understryks ansvaret för de politiska val som görs. Rättvisa mellan generationerna är ett väsentligt inslag i principen om hållbar utveckling, det vill säga skyldigheten att inte äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. Redogörelsen lyfter fram internationella exempel på institutioner som beaktar kommande generationer. Den presenterar också olika sätt att öka solidariteten mellan generationerna.

Ytterligare information: Jaana Tapanainen-Thiess, generalsekreterare för framtidsredogörelsen, [email protected], tfn 0295 160 593, statsrådets kansli