Hoppa till innehåll

Finland förbinder sig till protokoll om klagomålsförfarande till barnkonventionen

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2015 13.44
Pressmeddelande 252/2015

Det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till FN:s konvention om barnets rättigheter träder i kraft i Finland den 12.2.2016. Finland deponerade ratifikationsinstrumentet för det fakultativaprotokollet hos FN:s generalsekreterare den 12.11.2015. Barnkonventionen är den konvention om de mänskliga rättigheterna som ratificerats av flest länder och detta protokoll är ett viktigt steg för verkställandet av barnens rättigheter i Finland och internationellt.

Genom det fakultativa protokollet upprättas en mekanism för enskilda klagomål med stöd av vilket barnrättskommittén ges behörighet att pröva klagomål av enskilda personer angående påstådda kränkningar av de rättigheter som ingår i barnkonventionen och i konventionens två fakultativa protokoll med sakinnehåll. Kommittén framför sitt utlåtande och rekommendationer angående klagomålet. Förfarandet med enskilda klagomål förbättrar ställningen för de barn som anför klagomål och även för andra barn samt stärker barnens rättigheter som juridiskt bindande mänskliga rättigheter.

I protokollet föreskrivs det också om mellanstatligt klagomål och om ett utredningsförfarande på kommitténs initiativ angående allvarliga eller systematiska kränkningar. Protokollet skrevs i New York i december 2011 och trädde i kraft internationellt i april 2014.

Barnkonventionen som godkändes av FN:s generalförsamling 1989 trädde i kraft i Finland 1991. Konventionen innehåller bestämmelser om medborgerliga och politiska rättigheter, om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De allmänna principerna i konventionen är icke-diskriminering, beaktande av barnets bästa, rätt till liv och utveckling samt respekt för barnets synpunkter. År 2000 godkände FN:s generalförsamling två fakultativa protokoll till konventionen, om indragning av barn i väpnade konflikter samt om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Protokollen trädde i kraft i Finland 2002 och 2012.

För mera information: lagstiftningssekreterare Satu Sistonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 789.