Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på finska)


Ändringarna i lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet träder i kraft

20.5.2022 12.57
SHM
Sjukskötare med dator
Den 20 maj stadfäste Republikens president lagarna om ändring av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, och en del av lagändringarna träder i kraft redan den 25 maj 2022.

Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor - statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv

19.5.2022 13.40
JSM MM
Att röra sig i naturen hjälper medborgarna att må bättre och stärker kontakten med naturen. Syftet med den första nationella strategin för friluftsliv är att göra finländarna medvetna om fördelarna med att vistas i naturen och uppmuntra dem att bege sig ut. Genom strategin förtydligas dessutom betydelsen för vårt samhälle att främja användningen av naturen för rekreation.

De ersättningar enligt sjukförsäkringslagen som hänför sig till covid-19 föreslås bli förlängda till utgången av 2022

19.5.2022 13.29
SHM
Syftet är att även i fortsättningen säkerställa att sjukförsäkrade som bor eller arbetar i Finland får tillgång till vaccinering mot och testning av covid-19. Dessutom ska rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan ett officiellt beslut om isolering förlängas.

Regeringens proposition
Biståndet till flyktingarna från Ukraina befrias från mervärdesskatt

19.5.2022 13.23
FM
De inhemska försäljningarna och köpen från andra EU-länder av varor som levereras gratis till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till sådana varor görs mervärdesskattefria. Syftet med propositionen är att stödja det materiella humanitära biståndet till flyktingarna från Ukraina och att säkerställa en neutral beskattning.

Hållbarare konsumtion genom konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

19.5.2022 13.30
JM
EU strävar efter att öka konsumenternas möjligheter att göra hållbara konsumtionsval. I mars lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om ett nytt konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen som ska ingå i EU:s paket om cirkulär ekonomi. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen.

Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato

17.5.2022 18.30
SRK UM
Finland anmäler sitt intresse för att ansluta sig och inleda anslutningssamtal genom ett brev som undertecknas av utrikesministern.
Tisdagen den 17 maj 2022 beslutade republikens president på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Samtidigt tillsatte presidenten en delegation för de samtal som ska föras med Nato och dess medlemsstater om anslutningen.