Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 21.10.2021
Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

21.10.2021 14.04
ANM

I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras – begränsningar för förplägnadsrörelser införs i Södra Österbotten och hela Nyland

21.10.2021 13.29
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronapandemin. På grund av det förändrade epidemiläget införs i Södra Österbotten och hela Nyland begränsningar för samhällsspridningsfasen som gäller restauranger.

Regeringens proposition
Företag uppmuntras att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten genom förhöjd skatteförmån

21.10.2021 13.32
FM
Minskningsprocenten för det extra avdraget för forskning och utveckling föreslås bli höjt och giltighetstiden förlängd. Propositionen hänför sig till målet för statsminister Sanna Marins regering att uppmuntra företag att öka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Bredband för samhällsomfattande tjänster ska ha en hastighet på 5 Mbit/s

21.10.2021 13.35
KM
Hastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster, dvs. för en ändamålsenlig internetanslutningstjänst, höjs från den nuvarande nivån på 2 megabit per sekund till 5 megabit per sekund.

Ändringar föreslås i fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna

21.10.2021 13.35
JM
Det föreslås ändringar i uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.