Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Arbetslösa får möjlighet att studera i högst sex månader utan att de förlorar arbetslöshetsförmånen

19.4.2018 14.44
ANM
Arbetslösa får möjlighet att studera i högst sex månader utan att de förlorar arbetslöshetsförmånen

Regeringen lämnade den 19 april till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att arbetssökande ska ha rätt att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen, om personen fyllt 25 år och studierna pågår högst sex månader. Avsikten är också att studier ska visa att personen är aktiv på det sätt som förutsätts i aktiveringsmodellen.

Pressmeddelande den 19.4.: Aktiveringsmodellen utvecklas
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)


Ny lag om trafiksystem och landsvägar till riksdagen för behandling

12.4.2018 14.03
KM
Ny lag om trafiksystem och landsvägar till riksdagen för behandling

Regeringen föreslår att lagstiftningen om landsvägar ska ses över. Genom ändringarna säkerställs kvaliteten på väghållningen, förbättras övervakningen av den och fördelas ansvaret för organiseringen av väghållningen mellan olika parter. Dessutom skapas det ramar för en trafiksystemplanering som omfattar alla transportformer och som fungerar på såväl riksnivå som landskapsnivå.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Straffbestämmelserna om terroristbrott ska bli mer omfattande

5.4.2018 14.10
JM
Straffbestämmelserna om terroristbrott ska bli mer omfattande

Regeringen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv om terroristbrott. Målet är att förbättra möjligheterna att förebygga terroristbrott genom att utvidga området för straffbart beteende med beaktande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den straffrättsliga legalitetsprincipen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)