Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Föredragning för republikens president 24.5.2017 Hossa nationalpark invigs i juni

24.5.2017 14.19
Hossa nationalpark invigs i juni

Inrättandet av Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot framskrider

24.5.2017 13.46
Inrättandet av Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot framskrider

Regeringen överlämnade i dag onsdagen den 24 maj en proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (”the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats”). Propositionen stöder regeringens mål att stärka det övergripande säkerhetstänkandet nationellt, inom EU och inom ramen för det internationella samarbetet.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Militära styrkor utan kännetecken tas in i territorialövervakningslagen

18.5.2017 13.56
FSM
Militära styrkor utan kännetecken tas in i territorialövervakningslagen

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 18 maj 2017 gett riksdagen en proposition med förslag till ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen. I propositionen föreslås det att territorialövervakningslagen ska ändras så att lagens tillämpningsområde också ska omfatta ett sådant militärt hot, vars statliga ursprung inte direkt kan identifieras t.ex. utifrån militära beteckningar.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)