Hoppa till innehåll

Parlamentariska FoUI-arbetsgruppen föreslår en finansieringslag för att höja forsknings- och utvecklingsfinansieringen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2021 14.01 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 14.22
Pressmeddelande 725

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) föreslår att det stiftas en finansieringslag för att höja finansieringen av forskning och utveckling. Dessutom föreslår gruppen att det utarbetas en lagstadgad plan för finansieringen, som ska sträcka sig längre än en ramperiod. FoUI-arbetsgruppen föreslår också ett permanent och mer omfattande skatteincitament för forskning och utveckling.

Den i juni tillsatta parlamentariska FoUI-arbetsgruppen har slutfört sitt arbete. Alla riksdagspartier som är representerade i gruppen förbinder sig till målet att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent i förhållande till BNP före 2030 och till att öka den statliga FoU-finansieringen på det sätt som krävs för att nå målet. Detta förutsätter att de offentliga FoU-utgifterna höjs till 1,33 procent av BNP, om man antar att den offentliga sektorn står för en tredjedel av satsningarna och den privata sektorn för två tredjedelar.

Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en finansieringslag i syfte att öka finansieringen. Lagen ska fastställa den årliga nivån på statens FoU-utgifter på ett sätt som leder till att den offentliga sektorns FoU-utgifter utgör 1,33 procent av BNP före 2030, förutsatt att ekonomin utvecklas som prognostiserat.

Arbetsgruppen konstaterar att lagen om FoU-finansiering är mycket exceptionell och kan genomföras endast för att forskning och utveckling är av avgörande samhällelig betydelse. Det är nödvändigt att få även den privata sektorn att öka sina investeringar i forskning och utveckling. Det gäller att lägga stor vikt vid den hävstångseffekt som behövs för att nå målet på 4 procent, och det är viktigt att ytterligare stärka den.

Arbetsgruppen föreslår att det vid sidan av lagen utarbetas en lagstadgad plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod. Planen ska precisera riktlinjerna för och innehållet i FoU-politiken på lång sikt och de grundläggande riktlinjerna för inriktningen av FoU-finansieringen. Planen ska utarbetas i parlamentarisk ordning, och den ska stärka engagemanget för den långsiktiga FoU-finansieringen och FoU-politiken. I planen ska även fastställas de viktigaste ramvillkoren för genomförandet.

Arbetsgruppen föreslår också ett permanent och mer omfattande skatteincitament för forskning och utveckling. Skatteincitamentet kompletterar de direkta stöden för forskning och utveckling, och i en internationell jämförelse har det bedömts att incitamentet uppmuntrar i synnerhet små och medelstora företag till ökad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen har också tagit fram principer för utveckling av forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet. De tio principerna är de grundläggande riktlinjer som arbetsgruppen gemensamt godkänt och de utgör grunden för utvecklingen av det finländska forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet. 

”Arbetsgruppens beslut är avgörande och historiskt. Jag vill tacka alla riksdagsgrupper och andra som deltagit i arbetet för att vi nådde enighet. Vårt gemensamma mål är att öka FoUI-finansieringen, och vi har enats om konkreta sätt att nå målet. En förutsägbar och långsiktig finansiering av forskning, utveckling och innovation är den viktigaste enskilda faktorn när det gäller att förbättra Finlands framtida tillväxt och välfärd”, konstaterar arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamoten Matias Mäkynen.

Arbetsgruppens ställningstagande innehåller specialvillkor som ska uppfyllas under genomförandetiden. Det är viktigt att säkerställa ett effektivt genomförande av arbetsgruppens förslag och en effektiv inriktning av tilläggssatsningarna. Beredningen av finansieringslagen och planen för FoU-finansiering över ramperioderna bör inledas snabbt.

Med den helhet som arbetsgruppen föreslår eftersträvas kompetens, förbättrad produktivitet och konkurrenskraft, tillväxt och förnyelseförmåga, en starkare offentlig ekonomi och förmåga att upprätthålla välfärdssamhället. För att satsningarna på forskning och utveckling ska lyckas och ha eftersträvad effekt krävs det också lösningar som stöder den föreslagna helheten. Dessa har att göra med bland annat tillgången på kompetent arbetskraft, tillgången till kapital, forsknings- och utvecklingsintensiva företags tillväxt och förmågan att utnyttja internationell kompetens och teknik.

I april 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att främja Finlands mål för forskning, utveckling och innovation. Arbetsgruppens mandat löper från och med den 18 juni till och med den 31 december 2021.

Ytterligare information: Matias Mäkynen, arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3059, Antti Pelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533