Hoppa till innehåll

Regeringen gallrar bland strategier – riktlinjerna i 60 styrdokument upphör att gälla den 6 mars 2022

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.3.2022 14.12
Pressmeddelande 145/2022

Statsrådet beslutade vid sitt allmänna sammanträde den 3 mars att gallra bland gällande styrdokument som godkänts i form av principbeslut vid statsrådets allmänna sammanträde. Sammanlagt 128 strategier, program och andra motsvarande dokument som godkänts av tidigare regeringar är fortfarande i kraft. Ett motsvarande beslut fattades senast 2015.

Enligt regeringens beslut är riktlinjerna i 68 styrdokument fortfarande aktuella. En del av dessa kommer senare att ersättas med nya dokument. 60 styrdokument upphör att gälla den 6 mars 2022.

Antalet styrdokument minskas inom ramen för statsrådets kanslis projekt där målet är att förenhetliga och förtydliga dokumenten och förbättra deras funktion. I projektet utarbetas också en handbok i att bereda styrdokument som det beslutas om vid statsrådets allmänna sammanträde och rekommendationer om hur handbokens anvisningar ska tillämpas i praktiken. Projektet tillsattes i augusti 2021, och handboken avses bli färdig i början av 2022.

Projektet anknyter till regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Enligt regeringsprogrammet ska statsrådets strategi- och styrdokument sammanställas till en kontrollerbar hierarkisk helhet. Därtill ska det säkerställas att de resursbehov som strategierna förutsätter är förenliga med planen för de offentliga finanserna.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, p. 0295 160 300 och Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, p. 0295 160 177, statsrådets kansli