Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets webbplats förnyas. På webbplatsen kan förekomma tillfälliga störningar, brister i innehållet och länkar som inte fungerar.

På remiss
Regeringens proposition om reformering av beskattningen av kundbonus inom finansbranschen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2024 16.03
Pressmeddelande

Förmåner från krediter, besparingar och placeringar kommer efter den föreslagna reformen inte längre att vara skattefria om de används för andra tjänster än de som de ursprungligen influtit från. Respons på den regeringsproposition som är på remiss kan lämnas fram till den 14 maj.

Regeringspropositionen baserar sig på ett initiativ som Konkurrens- och konsumentverket lade fram för finansministeriet i mars 2021. I initiativet konstateras det att skattebestämmelserna för bonusar som beviljas av företag inom bank- och försäkringsbranschen bör preciseras så att det omotiverade och konkurrenssnedvridande skattestöd som den nuvarande tolkningen ger upphov till ska kunna slopas. Syftet med de föreslagna ändringarna är att för beskattningens del svara på de konkurrensnackdelar som Konkurrens- och konsumentverket lyft fram. Förslaget uppfyller dessutom regeringsprogrammets föresats om uppdatering av beskattningspraxis för finansiella bonusar.

Nya bestämmelser om beskattning av kundförmåner inom finanssektorn

I propositionen föreslås det att det till inkomstskattelagen fogas bestämmelser om beskattning av kundförmåner som inflyter på grund av krediter, depositioner och placeringar. Enligt förslaget ska kundbonus, kundgottgörelse, kundrabatt eller någon annan motsvarande förmån med penningvärde som baserar sig på kundrelationen betraktas som skattepliktig kapitalinkomst för en fysisk person, om förmånen inflyter eller dess belopp bildas på basis av beloppet eller värdet av privata hushålls krediter, insättningar, placeringar, placeringsförsäkringar, försäkringsbaserade investeringsprodukter eller kapitaliseringsavtal. Förmånen utgör dock skattefri inkomst till den del den används eller gäller tjänster, serviceavgifter eller krediträntor som hänför sig till ovan nämnda poster, och om förmånen inte betalas i pengar eller på något därmed jämförbart sätt. Dessutom förutsätter skattefriheten att kunden inte kan påverka användningsändamålet för förmånen.

Den mest betydande ändringen jämfört med nuvarande beskattningspraxis är att de förmåner som inflyter på basis av krediter, besparingar och placeringar inte längre skattefritt kan användas för andra tjänster eller serviceavgifter än de som de influtit från. De nämnda förmånerna ska fortfarande vara skattefria om de används för tjänster, serviceavgifter eller krediträntor som hänför sig till samma poster.

De föreslagna ändringarnas konsekvenser för skatteinkomsterna beror i väsentlig grad på hurdana kundförmånsprogram företagen inom finansbranschen tillhandahåller efter att ändringen trätt i kraft. I det stora hela och med beaktande av de sannolika konsekvenserna för beteendet bedöms de föreslagna ändringarnas totala konsekvenser för skatteintäkterna vara små.

Remisstiden pågår fram till den 14 maj 

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss tisdagen den 2 augusti. Remisstiden går ut tisdagen den 14 maj. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på hösten i samband med budgeten och lagen avses träda i kraft vid ingången av 2025.

Begäran om utlåtande och tillhörande material har publicerats i Statsrådets tjänst för projektinformation.

Mer information:
Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)gov.fi 

 
Tillbaka till toppen