Hoppa till innehåll

Statsrådets principbeslut banar vägen mot ett omfattande utnyttjande och öppnande av data

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 14.35
Pressmeddelande

Statsrådet godkände vid sitt allmänna sammanträde den 17 mars ett principbeslut om utnyttjande och öppnande av information inom statsförvaltningen. Principbeslutet bidrar till genomförandet av de informationspolitiska målen i regeringsprogrammet.

Finland hör till de främsta länderna när det gäller att utnyttja information, men det finns fortfarande många utvecklingsmöjligheter. Genom principbeslutet och verkställandet av det eftersträvas en situation där alla organisationer inom statsförvaltningen skulle ha bättre möjligheter än tidigare att utnyttja information. Det är önskvärt att samma mål sprids även till den övriga offentliga förvaltningen.

Digitaliseringen ses ofta enbart som teknisk utveckling. Tekniken räcker dock inte ensam: förändringar är möjliga att åstadkomma när man kombinerar information med teknik. Välhanterad och välkänd information skapar en grund för nya tjänster som byggs upp med hjälp av teknik, liksom även för nytt slags ordnande av verksamheten. Smidigare tjänster, ökad effektivitet och automatisering är alla beroende av information. De åtgärder som samlats in i principbeslutet undanröjer hinder för uppnåendet av dessa.

”Betydelsen av tillförlitlig information, och i synnerhet värdet av information i rätt tid, framhävs under kristider. Under den senaste tiden har heltäckande, aktuell information spelat en nyckelroll i regeringens beslutsfattande. Grunden för detta byggs upp under så kallade normala förhållanden", konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

Information är också en strategisk resurs, vilket ställer höga krav på skyddet av informationen. Missbruk av information måste förhindras med flera olika medel. Informationens kvalitet och många andra faktorer förbättrar dess värde och användbarhet. I principbeslutet eftersträvas balans mellan målen.

"Vi kan inte välja endast ett perspektiv, utan utvecklingen måste ske med beaktande av och balansering mellan olika aspekter. Tyngdpunkterna varierar förstås från en situation till en annan”, betonar minister Paatero. 

De strategiska målen utgör stommen för principbeslutet

Principbeslutet innehåller de strategiska målen för informationspolitiken. Dessa har delats in i fyra olika temahelheter:

  1. styrning, samordning och samarbete
  2. strategi och verksamhet
  3. informationshantering
  4. möjliggörare.

Under varje tema beskrivs de strategiska målen för temat. Målen har delats in i det huvudsakliga målet och underställda mål som stöder det. Dessutom beskrivs de långsiktiga effekter som eftersträvas genom uppnåendet av målet.

För statsförvaltningens del har man som stöd för verkställandet av målen utarbetat en första version av färdplanen för åtgärderna. Målet är att man inledningsvis utarbetar åtgärder för en femårsperiod. Finansministeriet inleder beredningen av färdplanen, men den närmare beredningen och behandlingen av färdplanen och andra förfaranden överenskoms skilt utifrån principbeslutet.

Mer information:
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30283, lauri.finer(at)gov.fi
Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)gov.fi