Hoppa till innehåll

Arbetsgruppsrapport
Stödjande av byggbranschens utveckling genom offentliga åtgärder medför endast begränsad och temporär nytta

finansministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2023 21.29 | Publicerad på svenska 20.9.2023 kl. 14.25
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet och miljöministeriet uppskattar att nybyggnaden av bostäder minskar kraftigt 2023 och kommer att ligga på en anspråkslös nivå också nästa år. I sin rapport lägger arbetsgruppen fram förslag till stödåtgärder som regeringen fattade beslut om vid budgetförhandlingarna. 

Arbetsgruppen med uppgift att utreda konjunkturläget inom bostadsbyggandet har i sin rapport bedömt att nybyggandet, som varit livligt i flera år, kommer att minska i år och nästa år. Enligt arbetsgruppen, som arbetat under ledning av finansministeriet, är utvecklingen inom hela byggbranschen stabilare. Däremot kommer byggandet att minska betydligt också som helhet betraktat. Den samhällsekonomiska utvecklingen i Finland bedöms vara svag inom den närmaste framtiden, men trots att byggandet minskar, förväntar man sig inte någon djup recession eller betydande försämring av finansieringssystemets tillstånd.

Enligt arbetsgruppen är möjligheterna att stödja utvecklingen inom byggbranschen genom offentliga stödåtgärder endast temporära och begränsade, och därför kan stora ekonomiska stödåtgärder inte motiveras i nuläget. Räntehöjningarna, den svaga utvecklingen av hushållens köpkraft och högre byggkostnader har lett till minskad produktion. Man uppskattar att dessa faktorer kommer att utvecklas i en positivare riktning, vilket med tiden också stöder byggandet. 

Åtgärdsförslagen beaktar en tillräcklig bostadsproduktion och det ekonomiska läget

Arbetsgruppen lägger dock fram flera noggrant riktade åtgärder. Åtgärderna syftar till att dämpa risken för att en minskning av byggandet skulle leda till omfattande konsekvenser för den samhällsekonomiska utvecklingen. Samtidigt beaktar åtgärderna att bostadsproduktionen hålls på en tillräcklig nivå i förhållande till efterfrågan på lång sikt. I planeringen av åtgärderna beaktas det samhällsekonomiska läget och behovet av att stärka de offentliga finanserna. 

De föreslagna åtgärderna hänför sig till beloppet av investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, produktionen av bostadsrättsbostäder, fördelningen av fullmakterna att bevilja räntestödslån för statsunderstödd bostadsproduktion och maximibeloppet för BSP-räntestödslån. De föreslagna åtgärderna gäller dessutom hushållsavdraget i fråga om renoveringar, behandlingsprocesserna vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet samt anslagen för strukturomvandlingsstöd och arbetskrafts- och företagsservice. 

Regeringen har vid sina budgetförhandlingar beslutat genomföra en del av de åtgärder som arbetsgruppen föreslagit. Den besparing i investeringsunderstödet för grupper med särskilda behov, som antecknats i regeringsprogrammet, minskas med 20 miljoner euro 2024. Dessutom kan lånebeslut för bostadsrättsobjekt fattas om räntestödsfullmakten räcker till utgången av 2024, det vill säga ett år längre än vad som anges i regeringsprogrammet. 

Regeringen underlättar situationen inom bostadsbyggandet också genom att slå samman fullmakterna för kortfristigt och långfristigt räntestöd inom ramen för räntestödslånefullmakten så att flexibiliteten ökar enligt efterfrågan. Dessutom utvecklas villkoren för modellen med kortfristigt räntestöd. Behandlingsprocesserna vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet görs smidigare och besluten om att inleda projekt påskyndas. Maximibeloppet för BSP-räntestödslån höjs. Vid behov reagerar man på drastiska förändringar i det regionala behovet av strukturomvandlingsstöd och offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Åtgärderna ökar budgetutgifterna med 20 miljoner euro 2024 jämfört med finansministeriets budgetförslag.

Arbetsgruppen hade företrädare för finansministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen rapporterade under arbetets gång till finansminister Riikka Purra och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen

Ytterligare information

Lauri Kajanoja, finanspolitisk samordnare, finansministeriet, tfn 0295 530 554, lauri.kajanoja(a)gov.fi
Teppo Lehtinen, avdelningschef, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 157, teppo.lehtinen(a)gov.fi