Hoppa till innehåll

Arbetarskyddsmyndigheten får större befogenheter och skyldigheter att ingripa i lönedumpning och problem med inomhusluften

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 13.46
Pressmeddelande 32/2023

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen ändras i syfte att utveckla tillsynen över lönedumpning och problem med inomhusluften. Arbetarskyddsmyndighetens befogenheter vid tillsynen över lönedumpning utvidgas och myndigheten blir också i fortsättningen skyldig att anmäla problem med inomhusluften i byggnader.

Arbetarskyddsmyndighetens befogenheter vid tillsynen över lönedumpningen utvidgas så att den kan ge arbetsgivaren en skriftlig uppmaning och ett förpliktande förvaltningsbeslut och förena skyldigheten med vite. Förfarandet kan tillämpas i situationer där arbetsgivaren är skyldig att betala den lön som förutsätts i lagen och det allmänbindande kollektivavtalet, i vilka grunderna till lönen och lönebeloppen anges tydligt. Arbetarskyddsmyndigheten ska dock inte avgöra hur anställdas lönekonflikter ska lösas.

Bekämpningen av lönedumpning blir effektivare också genom att arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att anmäla till polisen utvidgas så att den i fortsättningen också gäller bedrägeri- och ockerbrott enligt strafflagen. Syftet med utvidgningen av anmälningsskyldigheten är att man i större utsträckning kan beakta eventuella brottsrekvisit som kan tillämpas på fallen vid polisens förundersökningar. 

Syftet med de lagändringar där arbetarskyddsmyndighetens tillsynsbefogenheter utvidgas är att effektivisera iakttagandet av bestämmelserna om arbetstagares löner på arbetsmarknaden och att trygga arbetstagarnas ställning. Syftet är också att förebygga att det uppstår en sådan arbetsmarknad där minimilönenivån försummas i stor utsträckning. Dessutom vill man bidra till en effektivare bekämpning av grå ekonomi.

”Alla människor som arbetar i Finland har lika rätt till rättvisa arbetsvillkor och löner. Genom att effektivisera arbetarskyddsmyndighetens befogenheter och mera aktivt bedöma lönedumpningsfall enligt strafflagen tar man ett stort steg framåt i bekämpningen av lönedumpning och ojämlikhet på arbetsmarknaden”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Samtidigt görs det lagändringar som gäller problemen med inomhusluften. Arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att anmäla missförhållanden till andra myndigheter utvidgas så att myndigheten i fortsättningen är skyldig att anmäla missförhållanden i byggnaders inomhusklimat och underhåll till kommunens hälsoskydds- och byggnadstillsynsmyndigheter. Syftet med lagändringen är att det effektivare informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna ska minska de hälsoproblem som uppkommer på grund av inomhusklimatet. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2023. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna fredagen den 3 mars.

Ytterligare information:

Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]