Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Extra indexhöjning i socialskyddsförmånerna 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 11.01
Pressmeddelande

Syftet med höjningen är att trygga betalningsförmågan hos pensionstagare och förmånstagare med låga inkomster under inflationen. Justeringen höjer förmånerna som ingår i förslaget för tiden 1.8. – 31.12.2022 och studiepenningen för tiden 1.8.2022 – 31.7.2023.

Den extra justeringen höjer största delen av de förmåner och belopp som är bundna till folkpensionsindex, bland annat folkpensioner, familjepensioner och garantipensioner som Folkpensionsanstalten betalar ut. 

Dessutom justeras grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstödets belopp, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjningen. Därmed stiger också beloppet av den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen, likaså beloppet av alterneringsersättning, startpeng och rörlighetsunderstöd. 

Även sjukdagpenningens och föräldradagpenningens minimibelopp enligt sjukförsäkringslagen höjs, likaså rehabiliteringspenningens minimibelopp. Justeringen höjer också vårdpenningen och vårdtillägget för hemvårdsstöd och privatvårdsstöd. Även utkomststödets grunddel justeras.

Likaså justeras beloppet av studiepenningen, studiepenningens försörjarförhöjning och studiematerieltillägg samt grunddelen av vuxenutbildningsstödet enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner.

Beloppet av full folkpension inverkar på pensionsinkomstavdraget från pensionsinkomsterna. Därmed ökar också nettoinkomsterna för dem som får arbetspension något i beskattningen för 2022.

Enskilda förmåner höjs med cirka 3,5 procent, den fulla folkpensionen med cirka 24 e/mån, arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen med omkring 26 e/mån, utkomststödets grunddel med cirka 18 euro/mån och studiepenningen för en myndig person som bor självständigt med cirka 14,50 euro/mån. De höjda förmånerna påverkar också varandra. Det slutliga beloppet av den höjning som en individ eller familj får varierar därför från fall till fall.

Förslaget påverkar inte de pensioner som är bundna till arbetspensionsindexet.

Förmåns- eller pensionstagarna behöver inte ansöka om justeringarna som görs på tjänstens vägnar.

Lagen träder i kraft den 11 juli 2022.


Ytterligare information: 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, 8.7, [email protected]
Joni Rehunen, specialsakkunnig fr.o.m. 11.7, [email protected]

 
Tillbaka till toppen