Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Handlingsplanen kompletteras - nya åtgärder för att bekämpa coronavirusepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 17.38 | Publicerad på svenska 27.1.2021 kl. 11.22
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag fattat ett principbeslut som förordar en komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin. Syftet med handlingsplanen är att hindra att epidemin eskalerar på nytt och att nya smittsammare virusvarianter sprider sig.

De nya muterade virusvarianterna smittar och sprids snabbare än den äldre varianten av coronaviruset. Det muterade viruset kan orsaka en epidemi som sprids mycket snabbare än tidigare och kan således utgöra ett allvarligt hot mot hälso- och sjukvårdens bärkraft i och med att sjukdomsfallen ökar. Risken för att epidemiläget plötsligt försämras i hela landet är stor.

Kompletteringen av handlingsplanen innehåller tre åtgärdsnivåer för att förhindra att epidemin eskalerar och att de muterade virusen sprids.  

Nivå 1: Nuvarande restriktionsnivå upprätthålls och alla åtgärder som finns att tillgå för samhällsspridningsfasen införs i områden med samhällsspridning

Det rekommenderas att de rådande restriktionerna bör hållas på åtminstone nuvarande nivå tills omfattningen av virusvariantens utbredning och effekten av de åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen har kunnat utvärderas ytterligare. 

För att förhindra en snabb acceleration av epidemin måste alla områden med samhällsspridning vidta alla åtgärder som finns att tillgå för samhällsspridningsfasen fullt ut. Åtgärderna innefattar till exempel distansarbete i maximal utsträckning, en så omfattande rekommendation som möjligt om användningen av munskydd, stängning av offentliga lokaler och distansundervisning på andra stadiet och i högskolor. 

Nivå 2: Tidsbegränsat och fullskaligt införande av åtgärder för samhällsspridningsfasen

Rekommendationerna och åtgärderna för samhällsspridningsfasen införs i omfattande skala om epidemin eskalerar snabbt eller om det muterade viruset sprids regionalt och i så stor utsträckning att det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra att epidemin sprids. Målet är en snabb och kraftig minskning av närkontakter i hela landet.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till områdena om införandet av åtgärderna baserar sig på utlåtandena från Institutet för hälsa och välfärd. Åtgärderna bör vara nödvändiga och regionalt proportionerliga.  

I hela landet införs distansarbete i maximal utsträckning, en så omfattande rekommendation som möjligt om användningen av munskydd samt regionala åtgärder.  

Som en tilläggsåtgärd kan man minska på det högsta tillåtna personantalet vid sammankomster och effektivisera övervakningen av karantän och isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. 

Dessutom kan man överväga att temporärt avbryta närundervisningen för grundskolans högre klasser och hobbyverksamheten i grupp för barnen i samma ålder. Innan man begränsar verksamheten för barn och unga ska man införa de andra åtgärderna enligt lagstiftningen om smittsamma sjukdomar (principen ”vuxna först”).  

Rekommendationer som anknyter till tilläggsåtgärder kan tillämpas antingen nationellt eller i särskilt angivna områden.

Nivå 3: Undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs

Undantagsförhållanden och begränsningar av rörelsefriheten kan tas i bruk endast om de andra åtgärderna inte är tillräckliga och om hälso- och sjukvårdens bärkraft överskrids. Det är fråga om extrema åtgärder.  

Spridningen av muterade virus bekämpas också genom att begränsa resandet genom restriktioner och andra metoder

Den mest brådskande åtgärden för att bromsa spridningen av virusvarianter i Finland är att snabbt och effektivt begränsa resandet och förbättra hälsosäkerheten vid gränserna. Genom statsrådets beslut av den 22 januari 2021 infördes striktare inresevillkor för tiden 27.1 - 25.2.2021.  Dessutom ska hälsosäkerheten vid gränserna förbättras.  

Statsrådet kan också genom förordning utfärda bestämmelser om begränsningar för förplägnadsrörelser, men högst till den nivå som anges i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Om det blir nödvändigt att införa den högsta begränsningsnivån i hela landet, kan bestämmelserna utfärdas till att gälla i alla landskap.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, kanslichef
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör
Pasi Pohjola, direktör
[email protected]

 
Tillbaka till toppen