Hoppa till innehåll

Lagen om specialomsorger för personer med utvecklingsstörning ändras för att tjänsternas kontinuitet i välfärdsområdena ska vara tryggad efter den 1 januari 2023 medan riksdagen fortsätter behandla lagen om funktionshinderservice

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 13.30
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade propositionen om en reform av lagstiftningen om funktionshinderservice till riksdagen den 22 september 2022 (RP 191/2022 rd). Den behandlas fortfarande i riksdagen. Syftet med den proposition som överlämnas till riksdagen i dag är att under behandlingen av lagen om funktionshinderservice också genomföra de nödvändiga ändringar i specialomsorgslagen som behövs när välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. 

De ändringar som regeringen föreslår i lagen om specialomsorger behövs på grund av att välfärdsområdena inleder sin verksamhet.

Regeringens proposition består av tre helheter.

Den första helheten gäller en ny bestämmelse i specialomsorgslagen som gör det möjligt att tillhandahålla specialomsorger på avdelningar för psykiatrisk vård av personer med utvecklingsstörning och att använda nödvändiga åtgärder som begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna. Klienternas ställning förändras inte. 

Den andra helheten i regeringspropositionen gäller förslagen till bestämmelser som möjliggör samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena i syfte att trygga ordnandet och tillhandahållandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten och semesterverksamheten för barn med funktionsnedsättning. Verksamhetsinnehållen och klienternas rättigheter förblir oförändrade.  
Den tredje helheten gäller förslagen till bestämmelser om de multiprofessionella expertgrupper i välfärdsområdena som ska ersätta de nuvarande ledargrupperna för specialomsorger. Förslagen stämmer överens med den regeringsproposition om beslutsfattandet och kraven på expertis inom specialomsorger som behandlas i riksdagen för närvarande.  

I det här skedet ändras inga övriga bestämmelser om specialomsorger. 

Regeringen överlämnade propositionen om specialomsorgslagen till riksdagen torsdagen den 24 november 2022. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:    

Sirkka Sivula, jurist, [email protected]
Ida Hakanen, jurist, [email protected]