Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ställningen för de som lidit patientskada ska förbättras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.12
Pressmeddelande 192/2018

Regeringen föreslår att patientskadelagen ska ersättas med patientförsäkringslagen. Patiensförsäkringslagens struktur ska förnyas så att de olika parternas rättigheter och skyldigheter tydligare framgår av lagstiftningen. Lagstiftningen förtydligas och moderniseras också till övriga delar.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen onsdagen den 5 december. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

I propositionen fästs det särskild vikt vid att ställningen hos de som lidit patientskada ska beaktas vid bedömning av ersättning för patientskador. Regleringen om skador som ersätts utvidgas så att skador som orsakas av produkter som implanterats i kroppen ersätts, förutsatt att en produkt inte har varit så säker som det har funnits orsak att anta. Den yrkesinriktade rehabilitering som fås med anledning av en patientskada ska bli ersättningsgill. 

Bestämmelserna om ersättningsförfarandena preciseras och i lagen tas in en bestämmelse som ska utgöra grunden för de beslut som fattas i fortsättningen. Förslaget innefattar inga betydande ändringar när det gäller patientförsäkringarnas grundläggande struktur såsom försäkringsskyldigheten eller försäkringssystemet.  

Precis som hittills ska den nya patientförsäkringslagen gälla ersättning för en personskada som orsakats en patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland. I särskilda situationer ska lagen även gälla sådan vård som ges utomlands.  

Regeringen föreslår också att det stiftas en lag om Patientförsäkringscentralen. I den lagen ska det föreskrivas om försäkringsbolagens skyldighet att höra till centralen samt om finansieringen och förvaltningen av centralens verksamhet.  

Ytterligare information

Anna Kivimäki, regeringssekreterare, tfn 0295 163 597

 
Tillbaka till toppen