Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om de kompetenskrav som föreslås för arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och ledning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 15.39
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition där det föreslås ändringar i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om Pensionsskyddscentralen och lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete.

I utkastet till propositionen föreslås det att det till lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska fogas krav som gäller arbetspensionsförsäkringsbolags förvaltningsråd och dess ledamöter. För förvaltningsrådets ledamöter föreslås ett krav på gott anseende, och för förvaltningsrådet sakkunnighet inom arbetspensionsförsäkring. I fråga om styrelseledamöterna föreslås ett kollektivt krav på att de ska ha sådan övrig yrkeskompetens och erfarenhet som skötseln av uppgiften kräver. Det föreslås också att de särskilda behörighetsvillkor för förvaltningsrådet och styrelsen som gäller bindningar ska ändras.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse ska enligt förslaget också ange vilka bolagets centrala funktioner är. Av de personer som ansvarar för dessa centrala funktioner ska det krävas både sakkunnighet om arbetspensionsförsäkring och sådan yrkeskompetens och erfarenhet som uppgiften kräver. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ska säkerställa att ledningen och de personer som ansvarar för de centrala funktionerna är behöriga, och styrelsen ska utvärdera förvaltningssystemet årligen. 

Det föreslås även att det till lagen om Pensionsskyddscentralen fogas en bestämmelse om skadeståndsansvar för Pensionsskyddscentralens styrelsemedlemmar och verkställande direktör. Samtidigt föreslås det att giltighetstiden för lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska förlängas till utgången av år 2025. 

Syftet med förslagen är att precisera och komplettera de kompetenskrav och krav på arbetserfarenhet som gäller för arbetspensionsförsäkringsbolags förvaltning och verkställande ledning så att bättre motsvarar de övriga försäkringsbolagens och pensionsstiftelsernas och pensionskassornas krav. Målet för de föreslagna ändringarna är att verksamheten ska bli mer öppen, ansvarsfull och begriplig. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025. Ändringen gällande förlängningen av giltighetstiden för lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska träda i kraft före den 31 december 2024 då lagen upphör att gälla.

Utlåtanden ska lämnas in senast den 18 juni 2024.

Mer information

Outi Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 198, [email protected]