Hoppa till innehåll

EU-finansiering på 11,5 miljoner euro för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2023 14.22
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har beviljat åtta olika projekt och den operativa verksamheten EU-finansiering på sammanlagt cirka 11,5 miljoner euro ur fonden för inre säkerhet. Genom finansieringen förbättras beredskapen att bekämpa och förebygga allvarliga och gränsöverskridande brott.

Polisens och Skyddspolisens system samt informationsbehandling och analysförmåga utvecklas

Ur ISF-fondens särskilda mål, som rör förbättringen av informationsutbyte, beviljades fyra projekt finansiering och operativt stöd.

Polisstyrelsen beviljades finansiering för tre projekt och beviljades dessutom operativt stöd. I projektet Renki 2 (2 565 401 euro) vidareutvecklas Renki-systemet för gemensamma enkätundersökningar. Genom systemet kan olika myndigheter efterfråga nationella och internationella efterlysningsuppgifter. Målet är att de gemensamma enkätundersökningarna ska omfatta nya databaser och datasystem, att systemet ska bli lättare att använda och dataskyddet bli bättre.

Målet med projektet Keskitetyt palvelut (sv. Centraliserade tjänster) (2 318 511 euro) är att utveckla, centralisera och harmonisera informationshanteringen inom brottsbekämpning och underrättelseverksamhet och göra det möjligt att använda AI-kompetens för att analysera information.

Målet med projektet Matkustaja 2 (sv. Passagerare 2) (1 156 779 euro) är att vidareutveckla den nationella förmågan att ta emot passagerarinformation inom alla transportslag på ett sätt som uppfyller kraven i det EU-direktiv som gäller passageraruppgifter (PNR). Dessutom utvecklas analysen, rapporteringen och statistikföringen av passageraruppgifter så att dessa motsvarar Europeiska kommissionens krav.

Genom det operativa stödet (1 208 000 euro) säkerställs att underhållet och driftstjänsterna för Schengenområdets övergripande informationssystem (SIS II) fortsätter.

Skyddspolisen beviljades finansiering för projektet Underrättelseanalys- och undersökningsverktyg (INTER) (2 851 230 euro). De verktyg för underrättelseanalys och undersökning som införskaffas i projektet förbättrar Skyddspolisens analysförmåga genom att funktionerna i Skyddspolisens centrala informationssystem automatiseras och genom utnyttjandet av artificiell intelligens. Målet är att på ett förebyggande sätt identifiera fenomen som hotar säkerheten och kunna skapa tillförlitligare lägesbedömningar.

Stöd för produktion av statistik om offer för människohandel, utredning av miljöbrott, förebyggande radikalisering och verkställande av lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen

Finansiering beviljades fyra projekt ur ISF-fondens särskilda mål, som rör bekämpning och förebyggande av brott.

I Migrationsverkets projekt TILDA – Digitala verktyg för hjälpsystemet för offer för människohandel (489 842 euro) skapas statistik- och rapporteringsverktyg för ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA), som används av hjälpsystemet. På så sätt blir det möjligt att producera noggrann och datasäker statistik om offer för människohandel.

I Polisstyrelsens projekt YLPEYS – Främjande av polisverksamhet och intensifiering av samarbete i samband med miljöbrott (323 021 euro) förbättras genom utbildning kompetensen hos polisen och olika intressegrupper som deltar i utredningen av miljöbrott och kunskapsbasen för utredning av miljöbrott.

I MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s projekt Re-Map Förebyggande av radikalisering, resiliens och psykisk hälsa (423 986 euro) utbildas nyckelpersoner och professionella med olika språkbakgrund och kulturell bakgrund, såsom poliser, i hur radikalisering påverkas av psykisk hälsa och resiliens.
Avsikten med justitieministeriets projekt för utbildning om lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (210 093 euro) är att öka kunskaperna om lagen ifråga vid organisationer inom privata och offentliga sektorn, samt bland arbetstagare och allmänheten, om införandet av de kanaler för anmälan som lagen kräver och om skyddet för den som gör anmälan och den som är föremål för anmälan.

Finansieringsandelen för Fonden för inre säkerhet under programperioden 2021–2027 uppgår till sammanlagt cirka 36,6 miljoner euro, varav finansiering kunde sökas till ett belopp av 26 miljoner euro. Nästa ansökningsomgång inleds i maj.

Mer information:
Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected]