Hoppa till innehåll

Inreserestriktionerna skärps på basis av coronaläget

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2020 13.49
Pressmeddelande
Corona och beslut.

Statsrådet fattade den 24 september beslut om inreserestriktioner som träder i kraft den 28 september. Inreserestriktionerna införs på nytt i trafiken mellan Finland och Island, Norge, Sverige, Tyskland, Slovakien och Estland samt för invånare i Georgien, Kanada och Tunisien som reser från sitt hemland till Finland. Restriktionerna avvecklas i trafiken från San Marino till Finland.

Den dagliga trafiken är fortfarande möjlig mellan gränssamfunden vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge. Från och med måndagen den 28 september kan man dessutom resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn. 

Från och med nu kan landförteckningen alltid förändras i och med den granskning som görs varje vecka. Ändringarna i inreserestriktionerna görs på basis av Institutet för hälsa och välfärds (THL) expertbedömning utifrån uppgifterna för varje måndag. Gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna tillämpas på EU-länderna och Schengenländerna samt på länder som finns på den s.k. gröna listan som fastställts av Europeiska unionens råd. Beslut om eventuella ändringar fattas på torsdagar vid statsrådets sammanträde.

Gällande begränsningar i trafiken över de inre gränserna från och med den 28 september

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som hör till Schengenområdet. Från och med den 28 september gäller begränsningarna inte inresa från Cypern, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Polen, San Marino och Vatikanen till Finland.  

I och med det beslut som nu fattats gäller inreserestriktionerna i trafiken över de inre gränserna från och med den 28 september i trafiken mellan Finland och Nederländerna, Belgien, Spanien, Island, Italien, Österrike, Grekland, Luxemburg, Malta, Norge,  Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland, med vissa undantag. 

Den dagliga trafiken mellan gränssamfunden vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge är fortfarande möjlig. Från och med måndagen den 28 september kan man dessutom resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn. Fritidsbåtstrafiken från EU-länderna och Schengenländerna till Finland begränsas inte heller. 

Vid de inre gränserna möjliggör inresebegränsningarna, bortsett från nämnda undantag, endast återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor på grund av andra nödvändiga skäl.  De som reser in i landet rekommenderas att på eget initiativ hålla sig i karantän i 14 dygn. Från och med den 1 oktober kan den som så önskar förkorta karantänen genom två frivilliga coronatester.

Gällande begränsningar i trafiken över de yttre gränserna från och med den 28 september

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Från och med den 28 september har inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna avvecklats i trafiken från Vatikanen, San Marino och Cypern till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Japan, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Nya Zeeland och Uruguay i fråga om invånarna i dessa länder. 

Från följande länder kan man komma till Finland på arbetsresa eller av någon annan nödvändig orsak: Andorra, Bulgarien, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och Förenade kungariket.  De som reser in i landet rekommenderas att på eget initiativ hålla sig i karantän i 14 dygn.

När det gäller övriga länder som inte hör till Schengenområdet möjliggör inreserestriktionerna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Dessutom rekommenderas att de som reser in i landet håller sig i karantän i 14 dygn på eget initiativ. 

Från och med den 1 oktober kan den som så önskar förkorta karantänen genom två frivilliga coronatester.

Nya hälsosäkerhetsåtgärder från och med den 1 oktober 

Finland inför nya hälsosäkerhetsåtgärder i samband med resande från och med den 1 oktober. Detta baserar sig på statsrådets principbeslut av den 11 september.   Avsikten är att underlätta i synnerhet pendlingstrafiken.

Från och med den 1 oktober rekommenderas två frivilliga coronatester för resenärer som kommer till Finland från länder med högre incidens och från vilka inresan begränsas i Finland. Ett undantag är att man från Sverige och Estland kan pendla till arbete i Finland utan att hålla sig i karantän på eget initiativ eller låta sig testas. Trafiken är karantänfri också för gränssamfundens invånare vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge.

Med hjälp av frivilliga coronatester kan de som reser in i landet förkorta den 14 dagars karantän på eget initiativ som rekommenderas. 

Den som är bosatt i Finland och återvänder från ett land med högre incidens kan, om han eller hon så vill, förkorta sin frivilliga 14 dagars karantän genom att låta testa sig för covid-19 på flygfältet eller i hamnen genast vid ankomsten till Finland och igen på sin hemort tidigast 72 timmar efter det första testet. 

För andra resenärer rekommenderas ett första coronatest högst 72 timmar (3 dygn) före ankomsten till Finland. Det andra coronatestet ska genomgås tidigast 72 timmar (3 dygn) efter ankomsten till Finland. Resenären bör hålla sig i karantän på eget initiativ på sitt inkvarteringsställe tills han eller hon får resultatet av det andra coronatestet. Karantänen på eget initiativ upphör om testresultatet är negativt.  Om testresultatet är positivt, bestämmer läkaren att personen ska hållas i karantän tills han eller hon har tillfrisknat.

Om resenären vistas i Finland i mindre än tre dygn (mindre än 72 timmar) behöver han eller hon inte hållas i karantän eller genomgå ett annat coronatest. 

Inreserestriktioner och fritidsresor

När restriktioner införs betyder det att man från länderna i fråga inte längre får göra fritidsresor till Finland. Då tillåts endast resor tillbaka till Finland, transittrafik, arbetsresor eller resor på grund av andra nödvändiga skäl. Dessutom rekommenderas karantän och testning för dem som anländer till landet.

Då inreserestriktioner avvecklas innebär det att man från landet i fråga kan komma på en semesterresa till Finland. Då behöver resenären inte heller hålla sig i karantän på eget initiativ i Finland eller genomgå ett coronatest.  

Rättigheter för finska medborgare och personer bosatta i Finland

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga, förutom till de länder som inte längre omfattas av inreserestriktioner.

Karantän på eget initiativ  

I Institutet för hälsa och välfärds anvisningar rekommenderas det att man inte går till arbetsplatsen, daghemmet eller skolan under den frivilliga karantänen. Nödvändig rörlighet, såsom läkarbesök, är möjlig. Då rekommenderas det att man använder munskydd. Kollektivtrafiken bör undvikas. Resenärer som anländer till landet informeras om anvisningarna.

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan och beakta de karantänrekommendationer som gäller vid återkomsten till Finland. Resenären ska själv ta reda på hur omfattande reseförsäkringen är i en pandemisituation. Den som åker på resa gör klokt i att studera gällande anvisningar. Olika länders inrese- och karantänanvisningar på de lokala myndigheternas webbplatser.

Ytterligare information:

Medborgarnas frågor om gränstrafiken: Gränsbevakningsväsendet

Frågor som gäller karantän och testning: Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet

Korrigering 24.9. kl. 15.38: Datumet när det gäller resor från Sverige och Estland till Finland för att arbeta har korrigerats i pressmeddelandet. Från och med måndagen den 28 september kan man resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn.