Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om gränssäkerhetslagen till riksdagen

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.5.2024 9.11
Pressmeddelande

Den 21 maj överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporära åtgärder för bekämpande av instrumentaliserad inresa. Syftet med lagen, som stärker gränssäkerheten, är att säkerställa att Finland har effektiva instrument för att ingripa i situationer där instrumentaliserad inresa används som påtryckning på Finland samt att förbereda sig på de allvarligaste situationerna med instrumentalisering av inresa.

Propositionen innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar statsrådets allmänna sammanträde kan besluta att begränsa mottagandet av ansökningar om internationellt skydd på ett begränsat område vid riksgränsen i Finland och i dess omedelbara närhet. Innan statsrådet kan fatta beslutet om begränsningen krävs det samverkan med republikens president.

Lagen ska tillämpas bara av ytterst exceptionella och tvingande skäl. En förutsättning är alltid att det finns information eller grundad misstanke om att en främmande stat utövar sådan påverkan på Finland som allvarligt äventyrar Finlands suveränitet och nationella säkerhet, och att inga andra sätt är tillräckliga för att lösa situationen. Beslutet ska kunna fattas för högst en månad åt gången.

Ansökningar om internationellt skydd ska med vissa undantag inte tas emot inom det område som begränsningen gäller, utan inresande som används för påverkan hindras från att resa in i landet.  Personer som redan kommit in i landet ska avlägsnas ur landet omedelbart och hänvisas till en plats där ansökningar om internationellt skydd tas emot.

Avsikten är att gränsövergångsställena vid östgränsen kan vara öppna för övrig trafik, om situationen så tillåter, även om mottagandet av asylansökningar begränsas för viss tid.

Finland ska ha beredskap för även de allvarligaste situationerna

Regeringen anser att målen för propositionen är synnerligen vägande och godtagbara. Finland måste förbereda sig på att Ryssland fortsätter sina påtryckningar mot Finland en längre tid och att påtryckningarna i fortsättningen kan anta mer omfattande och allvarligare former än tidigare.

Under lagberedningen har man bedömt noggrant andra eventuella alternativ för att avvärja hotet om instrumentaliserad inresa. Det bedöms att man inte med andra metoder effektivt kan bekämpa att Finland utsätts för påtryckningar i form av instrumentaliserad inresa eftersom gällande nationell och internationell rätt inte omfattar tillräckliga förfaranden.

Propositionen kan anses utgöra ett avgränsat undantag från grundlagen. Lagen ska tillämpas endast i mycket exceptionella situationer. Lagen är avsedd att vara i kraft ett år efter ikraftträdandet, vilket innebär att den är  också tidsmässigt avgränsad.

Avsikten är att lagen träder i kraft så fort som möjligt. Lagen ska stiftas som en så kallad undantagslag. För att lagen ska träda i kraft förutsätts att den förklaras brådskande med 5/6 majoritet varefter den kan antas med 2/3 majoritet under samma regeringsperiod.

Finlands mål är en lösning på EU-nivå

Hotet om instrumentaliserad inresa vid Finlands östgräns, som inleddes hösten 2023, fortsätter att ligga på hög nivå. Genom statsrådets beslut är gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland tills vidare stängda.

Syftet med instrumentaliserad inresa är att påverka Finlands och EU:s säkerhet och sociala stabilitet. Finlands östgräns är också EU:s och Natos längsta yttre gräns mot Ryssland. Därför har Finland som mål att hitta lösningar på EU-nivå för att bekämpa instrumentaliserad inresa.

Ytterligare information:
Sanna Palo, regeringsråd, tfn 0295 421 601, fö[email protected], gränsbevakningsavdelningen, inrikesministeriet

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram