Hoppa till innehåll

Det nationella genomförandet av EU:s AI-förordning om artificiell har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 13.53
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som bereder det nationella genomförandet av EU:s artificiella intelligens har inlett sitt arbete. Syftet med förordningen är att säkerställa att de system för artificiell intelligens som släpps ut på marknaden och tas i bruk inom EU inte äventyrar människors hälsa, säkerhet eller grundläggande fri- och rättigheter.

Förordningen reglerar systemen för artificiell intelligens utifrån de risker som systemen medför. Mycket skadliga sätt att använda artificiell intelligens förbjuds och skärpta krav ställs på vissa system för artificiell intelligens som klassificeras som högrisksystem.

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma vilken nationell lagstiftning AI-förordningen förutsätter samt att bereda ett förslag till lagstiftning om det nationella genomförandet av AI-förordningen. Arbetsgruppen bedömer om detta ska ske genom en eller flera regeringspropositioner. Till arbetsgruppens uppgifter hör också bl.a. testmiljöer för reglering av artificiell intelligens (s.k. sandlådor). I arbetsgruppen finns företrädare för de ministerier som är centrala med tanke på ärendet och ordförande för arbetsgruppen är lagstiftningsdirektör Sami Kivivasara från arbets- och näringsministeriet. 

Förordningen förväntas träda i kraft i juni eller juli 2024. Förordningen genomförs stegvis i enlighet med olika övergångstider och innehåller olika tidsfrister för medlemsstaterna. Bland annat ska de myndigheter som skyddar de grundläggande fri- och rättigheterna utses inom tre månader och de behöriga myndigheterna inom 12 månader efter att förordningen trätt i kraft. Om inte något annat föreskrivs, börjar förordningen tillämpas 24 månader efter att den trätt i kraft.

Arbetsgruppens mandatperiod är 29.4.2024–30.6.2026.

Mer information: 
Sami Kivivasara, arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7343
Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7162