Hoppa till innehåll

Regeringens ändringar i reformen av integrationslagen ökar invandrarens eget ansvar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 12.15
Pressmeddelande

Totalreformen av integrationslagen träder i kraft vid ingången av 2025 när det huvudsakliga ansvaret för integrationen överförs till kommunerna. Regeringens ändringar i reformen stärker den offentliga ekonomin och ökar invandrarnas eget ansvar för integrationen. Ändringarna träder huvudsakligen i kraft den 1 januari 2025.

Republikens president stadfäste ändring av lagen om främjande av integration och till lagar som har samband med den den 13 juni 2024.

”Invandrare ska ta ett större ansvar för sin integration. Regeringen har som mål att ändra systemet så att det blir mer förpliktande och att stärka de offentliga finanserna”, säger inrikesminister Mari Rantanen

Regeringen förkortar betalningstiden för den kalkylerade ersättningen. Staten betalar kalkylerad ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för de integrationsfrämjande tjänster som de ordnar för personer med flyktingbakgrund. Ersättning betalas bland annat för bedömning av servicebehov, utarbetande av integrationsplaner och för kostnader för tolkning. Målet med förkortningen av ersättningstiden är att minska volymen av uppgifter i anslutning till främjande av integration i kommunerna och öka invandrarnas egen aktivitet.

Den kalkylerade ersättningstiden på 4 år för kvotflyktingar förkortas till 3 år. Den ersättningstid på 3 år som betalas för andra personer med flyktingbakgrund förkortas till 2 år. Till den gruppen hör också de personer som får tillfälligt skydd och som har en hemkommun.
Det stöd för övergången till vuxenlivet som beviljas unga som kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare upphör 2 år tidigare, dvs. vid 23 års ålder. Åldersgränsen sjunker till samma nivå som åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet, vars förkortning trädde i kraft den 1 januari 2024.

Avgift för oanvänd tolkning kan tas ut

Om invandraren uteblir från ett möte med kommunens eller arbetskraftsmyndighetens integrationstjänster och inte på förhand meddelar detta, kan en avgift i fortsättningen tas ut av invandraren för den oanvända tolkningen. Avgiften är som högst lika stor som avgiften för ett oanvänt besök inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Ändringarna träder huvudsakligen i kraft den 1 januari 2025 när ansvaret för integrationstjänsterna i sin helhet överförs till kommunerna. Sänkningen av åldersgränsen för stödet för vuxenblivande träder i kraft redan den 1 juli 2024.

Mer information:
Timo Kerttula, inrikesministerns specialmedarbetare, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med inrikesministern)
Nea Brandt, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7239