Hoppa till innehåll

Arbetsgivarens möjlighet att temporärt avvika från bestämmelserna om arbetstids-, semester- och uppsägningstidsarrangemang fortsätts inom hälso- och sjukvården och socialväsendet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2020 11.33 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 16.14
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att den förordning om undantagsarrangemang som gäller arbetstid, semestrar och uppsägningstid för arbetstagaren och som utfärdats med stöd av beredskapslagen fortsätts till och med den 30 juni 2020. Målet är att säkerställa att hälso- och sjukvården och socialväsendet kan bättre reagera på akut personalbrist som orsakats av virusepidemin.

I en pandemisituation är det nödvändigt att den kompetenta personalen inom social- och hälsovården är tillräcklig. Genom förordningen bereder man sig på en situation där funktionsförmågan hos samhällets kritiska funktioner riskerar att avbrytas eller störas på grund av att personal insjuknar eller blir försatt i karantän eller att sjukdomen orsakar ett exceptionellt servicebehov.

Användningen av undantagsbefogenheter var tillåten till och med den 13 maj 2020 även inom räddningsväsendet, nödcentralernas verksamhet och polisväsendet. Undantagsbefogenheterna fortsätts inte längre inom dessa funktioner efter den 13 maj 2020.

Arbetstagarens välbefinnande och säkerhet i arbetet ska beaktas

Enligt förordningen kan arbetsgivaren avbryta arbetstagarens semester eller flytta tidpunkten för den vid behov. Den undantagsbefogenhet som gäller den tidpunkt då semestern ges enligt semesterlagen har slopats i detta fall. Därmed ska arbetsgivaren iaktta bestämmelserna i semesterlagen när han eller hon bestämmer om tidpunkten för semestern.

Enligt förordningen kan arbetsgivaren låta arbetstagaren utföra övertidsarbete utan dennes samtycke till övertidsarbete samt avvika från bestämmelserna om vilotider. Arbetsgivaren kan även förlänga den uppsägningstid som gäller för en uppsagd arbetstagare till högst fyra månader, om det finns risk för att arbetsgivaren får brist på arbetskraft på grund av virusepidemin.

Arbetsgivaren kan avvika från arbetstids- och semesterarrangemang endast när verksamheten inte kan säkerställas genom att tillämpa lagstiftningen för normala förhållanden och kollektivavtal och när användning av undantagsbefogenheter för att säkerställa verksamheten är nödvändigt. Om arbetsgivaren utövar befogenheter, ska han eller hon på olika sätt sörja för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet.

Förordningen är en fortsättning på den förordning som trädde i kraft den 14 april 2020 och är i kraft till den 13 maj 2020. Den föreslagna förordningen baserar sig på en förlängningsförordning till den ibruktagandeförordning som utfärdades med stöd av beredskapslagen den 6 maj 2020, och den är i kraft 14 maj–30 juni 2020. Den förordning som föreslagits av statsrådet ska omedelbart föreläggas riksdagen.

Statsrådets beslut kan läsas på webbsidan tem.fi/paatokset.

Ytterligare upplysningar:

Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 937