Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådet beviljade tillstånd att avveckla forskningsreaktorn FiR 1 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.32
Pressmeddelande
Työmies valkoisissa suojavaatteissa FIR 1 -tutkimusreaktorin purkutyömaalla
FIR 1 -tutkimusreaktorin purkutyömaa. Kuva: VTT, Markus Airila

Statsrådet beviljade den 17 juni 2021 Teknologiska forskningscentralen VTT Ab tillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen att avveckla forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo. Efter nedmonteringen frigörs forskningsreaktorns utrymmen för annat användningsändamål. 

Forskningsreaktorn är den första kärnanläggning som avvecklas i Finland. Enligt VTT:s uppskattning tar nedmonteringen cirka ett år. Reaktorn nedmonteras av Fortum Power and Heat Oy. Bolagen kom överens om nedmonteringen av forskningsreaktorn och om samarbetet kring kärnavfallshanteringen vid forskningsreaktorn genom ett avtal som undertecknades den 23 mars 2020. 

Det låg- och medelaktiva kärnavfall som uppkommit under driften av forskningsreaktorn och uppkommer vid nedmonteringen överförs till Fortum Power and Heat Oy:s kraftverk i Lovisa för upplagring och slutförvaring. Fortum svarar också för ansökan om behövliga tillstånd av statsrådet enligt kärnenergilagen. VTT kompletterar de handlingar som gäller nedmonteringen på det sätt som Strålsäkerhetscentralen förutsätter innan nedmonteringen inleds.

Innehavaren av en kärnanläggning i Finland ska ha en försäkring för det ansvar som följer av en atomskada. Statsrådet beslutade att förlänga den sänkning av maximibeloppet för VTT för det ansvar som avses i 18 § i atomansvarighetslagen för den tid som forskningsreaktorn nedmonteras. I de handlingar som bolaget lämnat till Strålsäkerhetscentralen har bolaget visat att nedmonteringen inte medför olägenheter för de boende i omgivningen och att nedmonteringen kan genomföras i enlighet med säkerhetskraven. 

Återföringen av det använda kärnbränslet från reaktorn till Förenta staterna vid årsskiftet 2020–2021 sänkte avsevärt risknivån för forskningsreaktorn. 

Reaktorn som varit i drift sedan 1962 placerades i permanent nedsläckningsläge 2015

Finska staten anskaffade den kärnanläggning som nu ska nedmonteras 1960 från Förenta staterna för forsknings- och utbildningsändamål vid Tekniska högskolan. Den övergick i VTT:s besittning 1971. Forskningsreaktorn användes sedan 1962 bland annat för forskning, undervisning och isotopproduktion. Åren 1999–2012 användes reaktorn också för strålbehandlingar. 

VTT beslutade 2012 att forskningsreaktorn ska läggas ned. Därefter har VTT berett nedmonteringen av forskningsreaktorn, och forskningsreaktorn placerades i permanent nedsläckningsläge 2015. 

Ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna av nedmonteringen genomfördes åren 2013–2015. VTT ansökte hos statsrådet om tillstånd att avveckla forskningsreaktorn 2017. 

Bolagets förfaranden för kärnavfallshantering har utvecklats avsevärt under behandlingen av tillståndsansökan. Strålsäkerhetscentralen lämnade en säkerhetsbedömning av projektet i april 2019 och en uppdaterad bedömning i april 2021 som motsvarar situationen efter det att det använda kärnbränslet har återförts.

Ännu i det sista skedet kan man få värdefull erfarenhet av nedmonteringen av forskningsreaktorn med tanke på nedmonteringen av de kärnkraftverk som senare kommer att bli aktuella. 

Ytterligare information:    
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 567 5451 
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425
Mirjami Tanner, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050355 3257
 

 
Tillbaka till toppen