Hoppa till innehåll

Datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) hjälper kommunerna att uppfylla kraven i förordningen om värdefulla dataset

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2024 13.20
Nyhet

Värdefulla datamängder, såsom detalj-, general- och landskapsplaninformation, ska från och med den 9 juni vara tillgängliga avgiftsfritt och i maskinläsbart format via ett tekniskt gränssnitt. Kommunerna kan lämna planinformation till datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) i form av en nationell plandatamodell, varvid systemet omvandlar informationen till INSPIRE-datamodellformat och tillhandahåller INSPIRE-dataprodukter som uppfyller kraven i förordningen.

Enligt Europeiska kommissionens genomförandeförordning om värdefulla dataset avses med värdefulla dataset bland annat geografisk information som rör planläggning. Förordningen är en del av genomförandet av direktivet om öppna data och syftar till att främja tillgången till och användningen av öppna data från den offentliga sektorn. Med öppna data avses information i digital form som är fritt tillgänglig för alla för vilka ändamål som helst. Sådan information är till exempel planinformation som rör planeringen av områdesanvändningen.

Enligt genomförandeförordningen om värdefulla dataset ska kommunernas gällande elektroniska planinformation finnas tillgänglig i maskinläsbart format via programmeringsgränssnitt och en tjänst där materialet kan laddas ner. Också sådan planinformation som inte längre är i kraft, såsom upphävda detaljplaner, ska finnas tillgängliga. Skyldigheterna gäller sådan geografisk information som är gällande och som är i elektronisk form.

Datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar på ett tryggt sätt ihop den information om områdesanvändning och byggande som finns i kommunernas och de statliga myndigheternas datasystem. När de värdefulla datamängderna finns i Ryhti-systemet behöver kommunerna och landskapsförbunden inte förvalta tekniska gränssnitt, svara på frågor och problem i anslutning till dem eller dela information och anvisningar om hur programmeringsgränssnittet fungerar. Med hjälp av Ryhti-systemet kan kommunerna uppfylla kraven på öppna data enligt genomförandeförordningen.

Lämnande av planinformation till Ryhti-systemet

Nya planer kan lämnas till Ryhti-systemet i en form som överensstämmer med den nationella plandatamodellen, varvid systemet omvandlar datamängden till INSPIRE-datamodellformat. Gällande planer kan lämnas till Ryhti-datasystemet i en form som överensstämmer med VOOKA-modellen och INSPIRE-modellen. Kommunen kan också på förhand överföra gällande planer till datasystemet i enlighet med Katja-förordningen.

När alla uppgifter digitaliseras och förs in i Ryhti-systemet blir informationshanteringen tydligare. Enhetlig information finns tillgänglig på ett smidigt och tryggt sätt när den behövs. Dessutom minskar insamlingen av överlappande information om den byggda miljön avsevärt och informationen hålls uppdaterad.

Skyldigheterna enligt förordningen gäller dock inte sådan information som endast finns i pappersform. Förordningen tillämpas inte heller på sekretessbelagd eller säkerhetsklassificerad information om den byggda miljön.

På riksnivå är det nyttigt att de gällande planerna finns i det gemensamma Ryhti-systemet. Miljöministeriet beviljar understöd för att omvandla och föra in gällande planer i Ryhti-systemet. Nästa ansökningsomgång inleds på hösten.

Mer information:

Jaakko Rastas
specialsakkunnig
[email protected]
tfn +358 295 250 217