Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet behandlade utvecklandet av bestämmelserna om resolution och insättningsgaranti för banker

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.5.2024 10.44 | Publicerad på svenska 17.5.2024 kl. 14.50
Pressmeddelande
Finska flaggan och EU-flaggan

Vid EU-ministerutskottets möte den 17 maj behandlades utvecklandet av bestämmelserna om resolution och insättningsgaranti för banker samt rättsstatsläget i Polen. EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför tre möten i Europeiska unionens råd.

EU-ministerutskottet preciserade Finlands ståndpunkter i fråga om utvecklandet av bestämmelserna om resolution och insättningsgaranti för banker. Europeiska kommissionen lade i fjol fram ett förslag till lagstiftningspaket, och EU:s ordförandeland Belgien strävar efter att få till stånd en gemensam ståndpunkt för EU-länderna före utgången av juni. Finland anser att förslaget har gått i en bättre riktning. 

EU-ministerutskottet anser, i likhet med Europeiska kommissionen, att rättsstatsläget i Polen har blivit bättre under premiärminister Donald Tusks regering, som inledde sin verksamhet i december 2023, så att det förfarande enligt artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen som inleddes 2017 kan avslutas. Finland anser att de åtgärder som Polen har vidtagit för att åtgärda rättsstatsläget är viktiga och Finland uppmuntrar Polen att fortsätta arbetet. Uppföljningen av rättsstatsutvecklingen i Polen fortsätter bland annat inom ramen för kommissionens årliga rättsstatsrapport.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten: 
•    Allmänna rådet (den 21 maj)
•    Rådet för transport, telekommunikation och energi (transport) (den 21 maj)
•    Konkurrenskraftsrådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) (den 23–24 maj)

På agendan för allmänna rådet står förberedelserna inför Europeiska rådets möte i juni och rättsstatsläget i Polen. Dessutom fortsätter rådet den årliga rättsstatsdialogen genom att vid detta möte diskutera rättsstatsläget på Cypern, i Lettland, Litauen och Luxemburg.

Ministrarna med ansvar för telekommunikation har för avsikt att anta slutsatser om framtiden för den digitala politiken och cyberpolitiken. Dessutom diskuterar de genomförandet av digitaliserings-och cyberregleringen.  

Ministrarna med ansvar för forskning, innovationer och rymdfrågor har för avsikt att anta slutsatser om stärkandet av konkurrenskraften i rymden. De ska också diskutera den europeiska rymdlagen.

Ministrarna med ansvar för forskning och innovation ska nå politiskt samförstånd om uppdateringen av EuroHPC-förordningen (det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem) och anta slutsatser om utnyttjandet av forskning och om den slutliga utvärderingen av ramprogrammet Horisont 2020 samt rådets rekommendation om främjande av forskningssäkerheten. Dessutom diskuterar de forsknings- och innovationsåtgärder som gäller avancerade material. 

Sammansättningen av ministrar med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken avser anta slutsatser om den inre marknadens framtid, om en konkurrenskraftig europeisk industripolitik samt om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport om avsaknaden av konkurrens i europeiska offentliga upphandlingar.

Mer information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets webbplats