Hoppa till innehåll

Finland svarar på Ukrainas begäran om stöd

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2023 9.00 | Publicerad på svenska 10.3.2023 kl. 10.53
Pressmeddelande

Det stöd som Ukraina har bett om ska användas för att täcka utbildnings-, miljö- och strålskyddsområdets akuta och långvariga behov. Finland ger nu Ukraina sammanlagt 29 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetsstöd.

Det ryska anfallskriget mot Ukraina har pågått i över ett år och har orsakat enorm förödelse och oerhört stort lidande. FN bedömer att 17,6 miljoner människor, nästan hälften av Ukrainas befolkning, är i behov av humanitärt bistånd. 

För att lindra mänskligt lidande och stärka Ukraina har Finland beslutat ge Ukraina 15 miljoner euro i humanitärt bistånd och 14 miljoner euro i utvecklingssamarbetsstöd. 

”Vi får inte låta oss bli avtrubbade av krigets fasor. Ukrainarna befinner sig mitt i en kris och de måste få mat, skydd och medicin och barnen måste få gå i skola. Samtidigt måste vi också stötta och hjälpa Ukraina att återhämta sig från kriget”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.  

Humanitärt bistånd mitt i kriget

Av det humanitära biståndet går fem miljoner euro till OCHA:s (FN:s kontor för samordning av humanitära frågor) Ukrainafond. Medlen används bland annat för att trygga tillgången på mat, ordna hälso- och sjukvårdstjänster och nödinkvartering och för att bistå de lokala organisationerna med hjälpinsatser.  

Världslivsmedelsprogrammet WFP och Internationella rödakorskommittén ICRC är också viktiga partner för Finland, och sammanlagt 5,4 miljoner euro ska kanaliseras genom dessa. WFP fokuserar på mathjälp som har delats ut till civila också nära stridslinjerna och på kontanthjälp som i synnerhet går till internflyktingar. ICRC samarbetar med Ukrainas Röda Kors (URCS) bland annat för att tillgodose människornas grundläggande behov, ge tekniskt och materiellt stöd för att återställa förstörd infrastruktur och för att säkra tillgången på el, vatten och hälso- och sjukvårdstjänster. ICRC hjälper också till att återförena familjer som separerats på grund av kriget.   

En del av det humanitära biståndet förs fram av finländska civilsamhällesorganisationer. Även Moldavien som har tagit emot ett stort antal ukrainska flyktingar får krishjälp. De finländska organisationerna arbetar främst med livsmedelstrygghet, psykosocialt stöd och utbildning. Finlands bistånd fokuserar på att hjälpa de mest utsatta människorna, särskilt personer med funktionsnedsättning.

Stöd för skolreformen, bedömningen av miljöskador och bättre strålskydd 

Finland tillgodoser undervisningssektorns kritiska behov bland annat genom PEACE-fonden som förvaltas av Världsbanken. Ur fonden betalas till exempel lärarlöner för att barnen ska kunna gå i skolan också under krigstiden. Finlands ytterligare stöd till fonden är 14 miljoner euro. Även finländska civilsamhällesorganisationer och utbildningsanordnare gör ett viktigt arbete som bidrar till undervisningen under krisen. 

Arbetet med att planera fortsatt stöd till undervisningssektorn 2024-2027 pågår redan. Planeringen sker i samarbete med Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet.  

Kriget har orsakat miljöskador som riskerar hälsan, välfärden, näringarna och ekosystemen. Ukraina har bett om stöd för att bedöma miljöskadorna, stärka myndigheternas kapacitet och utveckla lagstiftningen. Miljöministeriet planerar samarbete som möjliggör både direkta och långvariga stöd till miljösektorn i Ukraina. 

Krigshandlingarna ökar strålnings- och olycksrisken. Strålskyddscentralen och dess myndighetskollegor i Ukraina planerar samarbete på strålnings- och kärnsäkerhetsområdet. Målet är att förbättra de ukrainska myndigheternas kompetens.  

Det 29 miljoner euro stora stödet är en del av den ytterligare finansiering som regeringen beviljade Ukraina 2022. Därtill har det reserverats 37 miljoner euro för att stötta Ukraina genom utvecklingssamarbete 2023. I och med detta är Ukraina Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbetet. 

Ytterligare information

 • Humanitärt bistånd:
 • Lauratuulia Lehtinen, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030
 • Utvecklingssamarbete:
 • Sirpa Oksanen, enhetschef, enheten för Östeuropa och Centralasien, utrikesministeriet, tfn +358 50 414 5349
 • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694
 • Undervisnings- och kulturministeriet:
 • Jaana Palojärvi, direktör, sekretariatet för internationella ärenden, tfn +358 40 511 6897
 • Miljöministeriet:
 • Marjukka Porvari, specialsakkunnig, internationella ärenden och EU-ärenden, tfn +358 295 250 412
 • Ismo Tiainen, överdirektör, koncernstyrning och internationella ärenden, tfn +358 295 250 294
 • Strål- och kärnsäkerhet:
 • Aapo Tanskanen, ledande sakkunnig, enheten för internationella tjänster, Strålsäkerhetscentralen, tfn +358 40 720 2786