Hoppa till innehåll

Ministrarna med ansvar för EU-frågor granskar rättsstatsläget i Polen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.5.2024 15.56
Pressmeddelande
Ministeri Adlercreutz seisoo kädet puuskassa ja katsoo kameraan. Taustalla vihertävä puu.

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 21 maj. Rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte, fortsätter EU:s årliga rättsstatsdialog och granskar rättsstatsläget i Polen. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

Rådet kommer också att inleda förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 27–28 juni genom att diskutera utkastet till dagordning. Teman för Europeiska rådets junimöte är Ukraina, säkerhet och försvar, konkurrenskraft, yttre förbindelser och EU:s nästa institutionella cykel. Med institutionell cykel avses den kommande femåriga mandatperioden för kommissionen och parlamentet.


Som en del av den årliga rättsstatsdialogen ska rådet också diskutera rättsstatsläget i Cypern, Lettland, Litauen och Luxemburg. Finland fortsätter på sin långsiktiga linje i rättsstatsfrågor och främjar rättsstatsprincipen och bekämpningen av korruption i EU. Enligt Finland är rådets rättsstatsdialog, som baserar sig på kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen, en viktig metod när det gäller att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen.   

Dessutom granskar rådet rättsstatsläget i Polen. Kommissionen lade den 20 december 2017 fram ett motiverat förslag till rådets beslut enligt vilket det finns en klar risk för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen. Kommissionen meddelade den 6 maj 2024 att den anser att rättsstatsläget i Polen har förbättrats i sådan utsträckning att det inte längre finns någon klar risk för allvarligt åsidosättande av rättsprincipen (i enlighet med artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen). Kommissionen har informerat rådet och Europaparlamentet om sin avsikt att dra tillbaka det motiverade förslaget om Polen. Rådet har möjlighet att yttra sig innan kommissionen fattar ett formellt beslut i frågan. 

”Förfarandena som Polen inlett för att åtgärda rättsstatsläget är betydande och viktiga. Finland instämmer i kommissionens bedömning av den positiva utvecklingen av rättsstatsläget i Polen och stöder kommissionens plan att avsluta rättsstatsförfarandet enligt artikel 7. Det väsentliga är att åtgärderna för att förbättra och vidareutveckla rättsläget fortsätter såväl i Polen som i de andra medlemsländerna”, säger minister Adlercreutz.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. 

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig, tfn 050 576 7745, och Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 050 310 0274, statsrådets kansli