Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Tidpunkterna för ministrarnas ledigheter fastställdes

30.6.2022 14.05
SRK
Den 30 juni fastställde statsrådet tidpunkterna för statsrådsmedlemmarnas ledigheter, som jämställs med semester, sommaren 2022.

Utbytet av straffregisteruppgifter effektiviseras i EU

30.6.2022 13.51
JM
Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister effektiviseras i fråga om tredjelandsmedborgare. Regeringen föreslår sådana ändringar i den nationella lagstiftningen som EU-förordningen om ett informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) förutsätter.

I ungdomslagen föreslås nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

30.6.2022 13.26
UKM
Regeringen föreslår att ungdomslagen ska ändras. Enligt propositionen ska bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag preciseras och grunderna för beviljande av statsunderstöd förtydligas. Dessutom föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Ändringar i förfarandet med inlösningstillstånd för sådana kraftlednings- och gasledningsprojekt som förutsätter MKB-förfarande

30.6.2022 13.56
ANM
Regeringen föreslår ändringar i lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön (lagen om inlösningstillstånd) som kompletterar genomförandet av direktivet om bedömning av inverkan på miljön.

Regeringens proposition om inrättande av ett genomcentrum till riksdagen 

30.6.2022 13.38
SHM
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om genomcentret och dess uppgifter. Genomcentrets uppgift ska vara att fungera som nationell expertmyndighet i frågor som gäller behandling av human genetisk information och hälsorelaterade genetiska analyser.

Ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

30.6.2022 13.27
UKM
Regeringen föreslår att det för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stiftas en ny kyrkolag som ersätter den gällande kyrkolagen. Propositionens viktigaste målsättning är att revidera kyrkolagstiftningen i en mer konsekvent och tydlig riktning och på så sätt effektivisera kyrkans och församlingarnas förvaltning.