Revideringen av naturvårdslagstiftningen

YM012:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

- Revidering av naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997)
- En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
- Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM012:00/2020

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 30.11.2021

Datum för tillsättande 16.12.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Förlusten av biologisk mångfald i Finland stoppas

Metod En RP om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter

Metod Naturvårdslagen revideras

Lagberedning

HE luonnonsuojelulaiksi
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  2/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 5) luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta; pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Pasi Kallio, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 250 251
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua lainsäädännön toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamisen myötä, lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä sekä tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä.

Hankkeen tuloksena syntyy ehdotus hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain uudistamisesta sekä ehdotus luonnonsuojeluasetukseksi, ehdotus hallituksen esitykseksi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä sekä ehdotus ekologisen kompensaation järjestämisestä vaiheittain ja sitä koskeva ehdotus ympäristöministeriön ohjeiksi.

Sammandrag

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

- Revidering av naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997)
- En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
- Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation

Ytterligare uppgifter