Revideringen av naturvårdslagstiftningen

YM012:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

- Revidering av naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997)
- En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
- Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer YM012:00/2020

Ärendenummer VN/12128/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2020 – 28.2.2022

Datum för tillsättande 16.12.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Förlusten av biologisk mångfald i Finland stoppas

Metod En RP om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter

Metod Naturvårdslagen revideras

Lagberedning

RP med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 227/2022

I enlighet med regeringsprogrammet (3.1 mål 5) kommer lagstiftningen gällande naturvård reformeras utifrån bedömning; förlusten av biologisk mångfald ska stoppas.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua lainsäädännön toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamisen myötä, lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä sekä tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä.

Hankkeen tuloksena syntyy ehdotus hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain uudistamisesta sekä ehdotus luonnonsuojeluasetukseksi, ehdotus hallituksen esitykseksi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä sekä ehdotus ekologisen kompensaation järjestämisestä vaiheittain ja sitä koskeva ehdotus ympäristöministeriön ohjeiksi.

Sammandrag

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

- Revidering av naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997)
- En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
- Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.