Hoppa till innehåll

Regeringen drog tillbaka propositionen om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.3.2021 20.31 | Publicerad på svenska 31.3.2021 kl. 20.51
Pressmeddelande 212/2021

Regeringen återtog den proposition med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter som lämnades till riksdagen den 25 mars. Regeringen informerade riksdagen om återtagandet av propositionen genom en skrivelse på onsdag kväll den 31 mars. Propositionen överlämnades som ett i 23 § i grundlagen avsett tillfälligt undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden.

Riksdagens grundlagsutskott gav ett utlåtande (GrUU 12/2021 rd) om regeringspropositionen den 31 mars. Grundlagsutskottet betonade i sitt utlåtande att propositionens mål kan anses vara synnerligen vägande. Utskottet anser dock att den grundläggande lösning som valts i regeringspropositionen förbjuder rörligheten i princip helt och hållet och detta strider mot kravet på proportionalitet med beaktande av de epidemiologiska motiveringar som ges i regeringspropositionen, och det kan inte anses vara nödvändigt på det sätt som avses i 23 § i grundlagen. 

Utskottet har ansett att det är nödvändigt och hör till god lagstiftningssed att beredningen av ett ärende åläggs statsrådet, i synnerhet om det i en regeringsproposition föreslås mycket avgörande ändringar som i väsentlig grad påverkar de grundläggande lösningarna i propositionen.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160300, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli
 

Lisää aiheesta