Hoppa till innehåll

Tilläggsfinansiering för förebyggande av ungdomsbrottslighet och för utbildning inom befolkningsskydd och egen beredskap

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.57
Pressmeddelande

I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023 föreslås ett tillägg på sammanlagt 6,9 miljoner euro för inrikesministeriets förvaltningsområde. För polisen föreslås sammanlagt 2,477 miljoner euro för förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet. För stärkande av polisens multiprofessionella och förebyggande ankarverksamhet föreslås 1,037 miljoner euro. Dessutom effektiviseras undersökningen av brott bland unga särskilt i de största städerna (Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo) med ett tillägg på 1,44 miljoner euro.

På initiativ av inrikesministeriet föreslår regeringen i tilläggsbudgeten en tilläggsfinansiering på sammanlagt 19 miljoner euro för förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet. Summan fördelas mellan olika förvaltningsområden. De tillägg och åtgärder som föreslås för polisen utgör en del av denna större helhet. 

-Vi måste förebygga ungdoms- och gatubrottslighet genom ett brett spektrum av metoder och ett samarbete mellan myndigheterna och tredje sektorn. Vi behöver såväl förebyggande åtgärder som ett effektivt ingripande i brott. Under denna regeringsperiod har vi höjt antalet poliser till över 7 500 och övergripande stött barns och ungas välbefinnande. Genom den tilläggsfinansiering på 19 miljoner euro som ingår i tilläggsbudgeten stärker vi åtgärderna för att bekämpa ungdomsbrottsligheten, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Ökad utbildning och kommunikation inom befolkningsskydd och egen beredskap

Regeringen föreslår ett anslag på totalt 0,944 miljoner euro för utbildning och kommunikation inom räddningsväsendet. Av tillägget är 0,44 miljoner euro understöd som beviljas Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Organisationskompetensen i det civila samhället har en stor betydelse när det gäller kommunikationen om befolkningsskydd och egen beredskap och när det gäller att nå olika målgrupper.

- Förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön understryker behovet av att förbereda sig på olika hot. Beredskapen gäller också mer vardagliga risker, till exempel strömavbrott på grund av stormar. Individen är en viktig länk i beredskapskedjan. En stor del av finländarna har redan hört om myndigheternas rekommendationer om hushållens egen beredskap. Genom tilläggsfinansieringen effektiviserar vi kommunikationen, säger minister Mikkonen.

Andra anslagsökningar inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Civilt materielbistånd kommer att skickas till Ukraina också i fortsättningen. I tilläggsbudgeten föreslår regeringen ett tillägg på 3 miljoner euro för materielbistånd. Tillägget är en följd av att en del av den finansiering av civilt materielbistånd till Ukraina med anledning av kriget som beviljats för 2022 överförs till 2023.  

Inrikesministeriet samordnar Finlands civila materielbistånd, som till stor del består av donationer från aktörer inom den offentliga förvaltningen och företag. Det bistånd som skickats till Ukraina har bestått av bland annat kapacitet för nödinkvartering, räddningsfordon, ambulanser, bussar, skyddsutrustning för hälso- och sjukvård, utrustning och kapacitet för prehospital akutsjukvård samt medicintekniska produkter. Om kriget drar ut på tiden beräknas hjälpbehovet öka ytterligare. 

Tilläggsbudgeten innehåller också tillägg som hänför sig till verkställigheten av regeringens propositioner. För Nödcentralsverket föreslås ett tillägg på 0,35 miljoner euro i anslutning till ändringen av lagen om nödcentralsverksamhet. Riksdagen hann inte behandla lagförslaget i samband med budgeten för 2023. 

För Migrationsverket föreslås ett tillägg på 0,11 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag beror på de ändringar som lagstiftningen om digital identitet föranleder. Riksdagen hann inte behandla lagförslaget i samband med budgeten för 2023.

Ytterligare information
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)