Hoppa till innehåll

Statsunderstödet till journalistik framskrider till remissbehandling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2020 12.58 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 9.58
Pressmeddelande

Regeringens proposition om en mediestödsnämnd och statsrådsförordningen som gäller statsunderstöd för främjande av det journalistiska innehållet framskrider till remissbehandling. Remisstiden löper ut den 27 juli 2020.

Syftet med propositionen är att stödja journalistiken i de förhållanden som orsakats av coronakrisen. Undantagsförhållandena har kraftigt påverkat verksamhetsbetingelserna för den finländska journalistiken. Behovet och betydelsen av en pålitlig och sanningsenlig journalistik har accentuerats, men mediernas inkomster har minskat dramatiskt.

Med stödet vill man främja mångsidig och inhemsk journalistik samt utbudet och utvecklingen av den. Understödet skulle i första hand riktas till de medier som har de största svårigheterna och som har dåliga verksamhetsförutsättningar utan understöd. Journalistiken ska utvecklas särskilt på lokal och regional nivå. I modellen för fördelning av understöd säkerställs mediernas oberoende och förverkligandet av yttrandefriheten.

För fördelningen av stödet föreslås att det ska utses en oberoende mediestödsnämnd som ska bestå av sakkunniga inom journalistik och medieekonomi. Kommunikationsministeriet ska inte styra journalistikens innehåll eller stödtagarna.

Nämnden ska utvärdera de sökande utifrån vissa kriterier. Bland sökandena ska det bedömas om de handlar enligt journalistiska principer, om de betjänar en bredare allmänhet, om de regelbundet publicerar material som de själva producerat och om deras ansökan om understöd uppfyller stödets syfte. Nämnden ska inte bedöma enstaka journalistiska innehåll. Nämndens medlemmar ska utses för en mandatperiod på ett år. Stödet beviljas av Transport- och kommunikationsverket. Kommunikationsministeriet kommer att tillsätta en arbetsgrupp bestående av företrädare för aktörer inom mediebranschen och experter på området för att stödja beredningen av stödet.

Det föreslås att 5 miljoner euro delas ut i understöd, och stöden ska beviljas senast den 31 december 2020. Ändringen är avsedd som en tillfällig lösning för de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakar.

Bakgrund till projektet

Kommunikationsministeriet gav den 16 april 2020 Elina Grundström i uppdrag att göra en utredning om stödjandet av journalistik, eftersom coronakrisen har försvagat journalistikens ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Syftet med utredningen var att bedöma behovet av stöd och att hitta en eller flera stödformer som vid behov skulle kunna tas i bruk snabbt och som uttryckligen skulle gälla journalistiskt innehåll. Enligt utredningen har kommunikationsministeriet utrett ändamålsenligheten och genomförbarheten i fråga om de lösningar för stödjande av journalistik som Elina Grundström föreslagit bl.a. med tanke på den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen om statligt stöd.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 27 juli 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post på adressen [email protected]. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 040 772 2153

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757

Emmi Nykänen, överinspektör, tfn 050 311 2394

Pressmeddelande 2.6.2020: Ett stort klimatomställningspaket i tilläggsbudgeten: Stöd för kollektivtrafiken och trafikledsprojekt i hela landet
Pressmeddelande 29.4.2020: Harakka journalismin tuesta: Ministeriö ei ohjaisi journalismin sisältöä missään ehdotetussa mallissa
Pressmeddelande 28.4.2020: Minister Harakka: Mediernas funktionsförmåga ska tryggas
Lausuntopalvelu.fi: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen
Valtioneuvoston hanketietokanta: Journalismin koronatuet (LVM040:00/2020)