Utnyttjandet av beteendevetenskapliga data inom förvaltningen – projekt och rapporter

FINBEPOL-teamet genomför tillsammans med aktörer som känner till och forskar i förvaltningen forsknings- och försöksprojekt för att samla in viktig information om frågor av samhällelig betydelse.

Aktuella projekts

Sms-försök i välfärdsområdesvalet 2022

I samband med välfärdsområdesvalet 2022 genomfördes för första gången i Finland ett försök där man undersökte hur en sms-påminnelse påverkar ungas valdeltagande. I försöket fick unga röstberättigade (i åldern 18−29 år) vid två olika tillfällen information om tidsschemat för och rösträtten i välfärdsområdesvalet. Syftet med undersökningen var att ta reda på om en sms-påminnelse ökar valdeltagandet. Försöket genomfördes i samarbete med justitieministeriet och Åbo universitet.

Goda relationer mellan befolkningsgrupper

Syftet med politiken för goda relationer är att förbättra interaktionen mellan olika befolkningsgrupper och därigenom påverka människors trygghetskänsla, attityder och delaktighet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och justitieministeriet samordnar ett pilotprojekt där målet är att utvärdera och utveckla sådana metoder för delaktighet och påverkan som stärker olika befolkningsgruppers roll i det samhälleliga beslutsfattandet.

Rapporter

Kettu-arbetsgruppen har utrett aktuella frågor som rör allmänheten ur beteendevetenskapligt perspektiv. Syftet med rapporterna är att ta fram information som stöd för beredningen och beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen.

Kontaktinformation

Maarit Lassander, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160037   E-postadress:


Emmi Korkalainen, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160634   E-postadress: