Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition om tillfällig vinstskatt inom elbranschen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 14.47
Pressmeddelande

I den proposition som sänds på remiss föreslås det en lag om tillfällig vinstskatt på elmarknaden och fossila bränslen.

Bakgrunden till propositionen är Europarådets förordning om nödåtgärder i fråga om energi, som förutsätter nationella skatteåtgärder för att dra av vinster till följd av de höga energipriserna och överföra dem till staten, liksom även regeringens beslut vid budgetförhandlingarna hösten 2022 om att bereda en vinstskatt för elproducenter. 

Målet är att genom en temporär skatt till staten skära ned elföretagens vinster som ökat på grund av det höjda elpriset. Företag som producerar och säljer el föreslås få en tillfällig extra vinstskatt för 2023. Skatten ska vara 33 procent av resultatet av företagets elaffärsverksamhet till den del det överstiger en avkastning på fem procent beräknad på det egna kapital som är bundet till elaffärsverksamheten. Med resultatet av elaffärsverksamheten avses nettoinkomsten av elaffärsverksamheten, dvs. skillnaden mellan inkomster och utgifter. Huruvida inkomster är skattepliktiga och utgifter avdragsgilla samt periodiseringen av dem bestäms enligt bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Skatten ska tillämpas utöver inkomstskatten på företagens vinster och ska inte vara avdragsgill i företagens inkomstbeskattning. Småskalig elaffärsverksamhet kommer inte att omfattas av skattskyldigheten. Produktion av fjärrvärme i kraftvärmeverk kommer till exempel inte att omfattas av skatten på elaffärsverksamhet. 

Skatteintäkterna inflyter till staten i efterhand 2024. Beloppet beror i hög grad på elprisutvecklingen och den inhemska elproduktionens volym år 2023 och är därför svår att förutse. Avkastningen uppskattas vara 0,5–1,3 miljarder euro. 
En skatt av motsvarande slag ska på det sätt som förutsätts i EU-förordningen också tillämpas på vinsterna för skatteåret 2023 för vissa företag inom sektorn för fossila bränslen. Skatteintäkterna bedöms vara små till denna del.

Remisstiden går ut den 12 december

Finansministeriet sände propositionsutkastet på remiss fredagen den 2 december. Remisstiden går ut den 12 december. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Avsikten är att regeringen överlämnar propositionen till riksdagen redan under innevarande år.

Ytterligare information:
Laura Puro, specialsakkunnig, tfn 0295 530 127 laura.puro(at)gov.fi
Jussi Kiviluoto, finansexpert, tfn 0295 530 331, jussi.kiviluoto(at)gov.fi

 
Tillbaka till toppen