Hoppa till innehåll

Offer för människohandel får hjälp oberoende av hur straffprocessen framskrider

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.41
Pressmeddelande

Ställningen för offer för människohandel förbättras och deras rätt till tjänster stärks genom att offren i fortsättningen kan få fortsatt hjälp via hjälpsystemet oberoende av hur den straffprocess för människohandel som gäller dem framskrider. Hjälpen baserar sig i första hand på en bedömning av offrets individuella situation. Republikens president stadfäste de lagändringar som gäller detta den 29 december och de träder i kraft den 1 januari.

Ändringarna främjar både offrets ställning och hela samhällets intresse: de bidrar till att människohandel avslöjas och hjälp fås till offren, och därmed främjas också förverkligandet av straffansvaret. Ändringarna förtydligar också lagstiftningen.

Klarhet skapas i identifieringen av offret

Mottagningslagens bestämmelser om identifiering av offer för människohandel förenklas så att man med identifiering enbart avser att offret tas in i hjälpsystemet för offer för människohandel, vilket har den största betydelsen med tanke på tillgodoseendet av offrets rättigheter. På så sätt är bestämmelserna om identifiering tydligare och man kan bättre förutse identifieringens rättsverkningar. Förutsättningarna för att tas in i hjälpsystemet ändras inte, utan offren tas fortfarande in i systemet med låg tröskel.

I fortsättningen baserar sig rätten att få fortsatt hjälp via hjälpsystemet i första hand på en bedömning av offrets individuella situation och inte på de avgöranden som fattas i straffprocessen. Offret har alltså rätt att få hjälp oberoende av när straffprocessen inleds, hur den avancerar och vad dess slutresultat är, om offret anses vara i behov av hjälpinsatser.

I fortsättningen regleras det också på lagnivå att hjälpsystemet för offer för människohandel har till uppgift att vara nationell expertmyndighet i frågor som gäller människohandel och arbetet mot det. Inom ramen för hjälpsystemet, som drivs av förläggningen i Joutseno, har det också hittills gjorts ett betydande sakkunnigarbete vid sidan om det praktiska hjälparbetet.

Effektivare hjälp i välfärdsområdena

Förutom att offer för människohandel kan tas in i hjälpsystemet får de också hjälp inom social- och hälsovården i välfärdsområdena.

I fortsättningen nämns annat utnyttjande i socialvårdslagen som en sådan grund för stödbehov för vilken socialservice ska ordnas. Annat utnyttjande inbegriper bland annat människohandel och närrelaterade brott. Genom ändringen betonas att välfärdsområdet är skyldigt att ordna socialservice enligt servicebehovet också för offer för människohandel.

Ytterligare information:

Berit Kiuru, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 283, [email protected]