Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Befogenheter enligt beredskapslagen ska inte längre utövas – undantagsförhållandena upphör den 27 april

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.4.2021 17.36
Pressmeddelande
Ministerit ovat kokoontuneet valtioneuvoston yleisistuntoon Säätytaloon istumaan pyöreän pöydän ympärille.

Statsrådet utfärdade tisdagen den 27 april vid sitt allmänna sammanträde förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs, och konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen. Regeringen bedömer att coronavirusepidemin kan hållas under kontroll med myndigheternas normala befogenheter.

Antalet covid-19-fall har börjat minska betydligt under de senaste fem veckorna, vilket är ett tecken på att epidemin i Finland för närvarande håller på att lugna ner sig. I och med att vaccinationstäckningen ökar minskar också risken för allvarliga sjukdomsfall. Institutet för hälsa och välfärd (THL) anser att myndigheternas normala befogenheter är tillräckliga för att bekämpa coronavirusepidemin och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Republikens president och statsministern har diskuterat avslutandet av tillämpningen av beredskapslagen.

Att undantagsförhållanden upphör betyder inte att coronaepidemin är över och att den inte kan accelerera igen. Regeringens beslut har den betydelse att befogenheter enligt beredskapslagen inte längre utövas. 

I enlighet med regeringens hybridstrategi utövas fortfarande befogenheter enligt andra lagar, särskilt lagen om smittsamma sjukdomar men också till exempel gränsbevakningslagen, och andra befogenheter enligt den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden. Situationen hanteras också genom myndigheters föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.

Det förekommer dock fortfarande så många smittfall att läget kan förvärras igen om kontakterna mellan människor ökar avsevärt och smittfallen kan spridas friare bland befolkningen. Det är därför mycket viktigt att följa de gällande begränsningarna och rekommendationerna.

Också befogenheterna enligt beredskapslagen kan tas i bruk på nytt som en sista utväg, om det är nödvändigt på grund av epidemiläget. Detta förutsätter att undantagsförhållandena konstateras på nytt.

De förordningar som varit i kraft med stöd av beredskapslagen upphävdes

Statsrådet utfärdade vid sitt allmänna sammanträde den 27 april förordningar som upphäver de befogenheter som infördes med stöd av undantagsförhållandena:

  • social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken kan styra social- och hälsovårdsenheternas verksamhet (86 § i beredskapslagen)
  • kommunerna får tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård (88 § i beredskapslagen)
  • statsrådets kansli kan leda och samordna kommunikationen under undantagsförhållanden (106 § 1 mom. i beredskapslagen)
  • statsrådet kan avgöra meningsskiljaktigheter och tolkningsfrågor som gäller myndigheternas behörighet (107 § i beredskapslagen)

Samtidigt upphävdes också statsrådets förordning som utfärdades med stöd av 88 § i beredskapslagen och genom vilken det gavs möjlighet att avvika från tidsfristerna för icke-brådskande vård inom den specialiserade sjukvården och den specialiserade sjukvård som ges i samband med primärvården inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Statsrådet fattade beslut om undantagsförhållanden vid sitt allmänna sammanträde den 1 mars 2021. Enligt beslutet rådde det i Finland sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 3 och 5 punkten i beredskapslagen. Enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen anses en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka som undantagsförhållanden.

Undantagsförhållanden konstaterades, eftersom det i början av året fanns betydligt fler nya coronafall i Finland än tidigare. Antalet smittade ökade oroväckande snabbt trots begränsningsåtgärder.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, tfn 0295 160170, statsrådets kansli
 

 
Tillbaka till toppen