Främjande av likabehandling

Den 31 augusti 2023 lämnade statsrådet ett meddelande till riksdagen om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. Meddelandet innehåller flera åtgärder för att främja likabehandling och bekämpa rasism i det finländska samhället. Många av åtgärderna utgår från regeringsprogrammet, men i meddelandet ingår också en del nya åtgärder.

För genomförandet av meddelandet ansvarar ett projekt som statsrådet har tillsatt för tiden 16 november 2023–31 mars 2027. Som stöd för genomförandet sammanställs ett kunskapsunderlag om diskriminering och rasism. De åtgärder som ingår i meddelandet planeras och genomförs vid olika ministerier. Många av åtgärderna pågår under hela regeringsperioden.

För projektet har det tillsatts en politisk styrgrupp som består av statssekreterarna

  • Risto Artjoki, statsrådets kansli
  • Riikka Slunga-Poutsalo, finansministeriet
  • Mikaela Nylander, undervisnings- och kulturministeriet
  • Päivi Nerg, jord- och skogsbruksministeriet.

Alla ministerier är företrädda i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. Sekretariatet finns vid statsrådets kansli. Sekretariatet samarbetar intensivt med justitieministeriet, som har ansvaret för främjande av likabehandling i statsrådet.

Projektet samarbetar aktivt med olika berörda aktörer under sin mandatperiod. Projektets budget är 6 miljoner euro.

Regeringens åtgärder utifrån meddelandet

Regeringen bereder utifrån regeringsprogrammet en fortsättning på handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland, som genomfördes 2021–2023. Utarbetandet av programmet, samordningen av åtgärderna och uppföljningen sker under ledning av statsministern och statsrådets kansli. Regeringen riktar vid budgetmanglingen tillräckliga resurser för åtgärderna, inom utgiftsramarna.

Programmet utarbetas med beaktande av EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025. Regeringen bedömer situationen och behovet av fortsatta åtgärder vid sin halvtidsöversyn 2025. Det fortsatta arbetet utförs i ett brett samarbete med olika aktörer. I arbetet utnyttjas material från samråden i samband med beredningen av meddelandet. Det fortsatta handlingsprogrammet omfattar bland annat åtgärderna nedan.

Kontaktinformation

Katriina Nousiainen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160735   E-postadress:


Sanna Malkki, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160312   E-postadress:


Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160024   E-postadress: