Situationen vid Finlands östra gräns

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland hålls stängda tills vidare. Det är inte möjligt att söka internationellt skydd vid dessa gränsövergångsställen. Dessutom stängs gränsövergångsställena inom sjötrafiken på Aspö, Nuijamaa hamn och Santio för fritidsbåtstrafik från och med den 15 april.

Sedan början av augusti 2023 har det kommit över 1 300 tredjelandsmedborgare från Ryssland till Finland utan visum. Enligt myndigheterna var det klart att inresorna har varit en följd av en främmande stats myndigheters eller några andra aktörers påverkan. Verksamheten och hotet om att den ökar utgjorde ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i Finland.

Begränsningarna baserar sig på gränsbevakningslagen. Beslutets innehåll och omfattning bedöms regelbundet. Beslutet upphävs eller ändras om det inte längre är nödvändigt med tanke på den allmänna ordningen och den nationella säkerheten.

Vid sitt sammanträde den 21 maj fattade statsrådet beslut om att till riksdagen överlämna regeringens proposition om gränssäkerhetslagen. Syftet med den nya lagen, som stärker gränssäkerheten, är att säkerställa att Finland har effektiva instrument för att ingripa i situationer där instrumentaliserad inresa används som påtryckning på Finland samt att förbereda sig på de allvarligaste situationerna med instrumentalisering av inresa. Lagen ska tillämpas endast i mycket exceptionella situationer.